به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد

آموزش آشپزی

آشپزی / تفریحی و سرگرمی / فال و تعبیر خواب / تعبیر خواب با حرف (ه)

تعبیر خواب با حرف (ه)

بسم الله الرحمن الرحیم

تعبیر خواب با حرف (ه) :

تعبیر خواب حضرت هارون علیه السلام :

خالد بن علی بن محد العنبری گوید :

اگر کسی هارون(ع) را در خواب ببیند، جانشین فرد دیگری میشود که به خاطر آن به بلا و ناراحتی دچار میشود.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید :

دیدن هابیل(ع) در خواب، به مورد حسد قرار گرفتن و آزار دیدن از دشمنان تعبیر میشود.

تعبیر خواب هوا

محمدبن سیرین گوید: اگر هوا سرخ رنگ باشد، قتل است.

اگر سبز دید غله و نباتات بسیار است. اگر هوا پر گرد و سرد بیند پادشاه بیگانه در آن موضع در آید و رنج رساند.

محمد بن سیرین گوید :

اگر هوا سرخ رنگ باشد، قتل است.

اگر سبز دید، غله و نباتات بسیار است.

اگر هوا پرگرد و سرد بیند پادشاه بیگانه در آن موضع درآید و رنج رساند.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

هوای تمیز و آسمان آبی : موفقیت

هوا سرد است : روابط فامیلی سرد و ناکام هستند .

هوا گرم است : فشار زندگی باعث رنج می شود .

هوا ابری است : ازخیانت بترسید .

هوا مه آلود است : قبل از عمل کردن نقشه هایتان خوب فکر کنید .

هوا مرطوب است : بدشانسی مانع خوش بینی شما می شود

هوا خوب است : خوشبختی

رعد و برق : بیمار می شوید و درخطر می افتد .

هوای بارانی : وقایع جالب و خوشایند

شما به هوا می روید بدون آنکه پرواز کنید : متحمل رنجهای کوچک می شوید .

دیگران به هوا می روند : یکنفر از شما قدردانی خواهد کرد .

افراد فامیل به هوا می روند : عمرطولانی

دشمنان به هوا می روند : دوستانتان را از دست میدهید .

تعبیر خواب هواپیما :

پرواز در خواب نيکو است مگر اين که مستقيم تا اعماق آسمان بالا برويد که ديگر زير پاي خود را نبينيد. اين را معبران بد دانسته اند و معتقدند که حيات بيننده خواب را خطري حتمي تهديد مي کند. پريدن بيشتر سفرکردن تعبير شده يا زن گرفتن. اما اگر ديديد که پرواز مي کنيد و از جايي برمي خيزيد و به آرامي جاي ديگر فرود مي آييد تحول و دگر گوني در زندگي شما به وجود مي آيد که دل خواه است. اگر جاي سبز و خرمي فرو آمديد از اين تحول و دگر گوني سود مي بريد. پرواز در شب تحولي است آميخته به اندوه و غم يا سفري است که خستگي و رنج دارد و و سود ندارد. گاه در خواب مي بينيد که پرواز مي کنيد اما مي خواهيد خود را به لبه ديوار يا بالاي برج و يا نقطه ديگري برسانيد و هر چه تلاش مي کنيد نمي توانيد. اين نشانه آن است که در تحولات آينده زندگي براي رسيدن به هدف هاي تعيين شده دچار مشکل و سختي مي شويد و يا اصلا نمي رسيد. مجلسي نوشته اگر کسي ببيند که حين پرواز به زمين مي افتد زن خود را طلاق مي دهد و زني ديگر مي گيرد اما سقوط در خواب نمايانگر سقوط حرفه اي و شغلي است و گوياي اين واقعيت که براي ايجاد تحول با ناکامي رو به رو مي شوبد. مجموعا ديدن پرواز در خواب بد نيست و بهبود امور را نويد مي دهد.

مولف گوید :

دیدن سواربودن در هواپیما بخواب ناراحتی و غم مخصوصا هواپیما دچار مشکل فنی گردد

اگر هواپیما به مقصد برسد از غم رهائی یابد

اگر در هواپیما نشسته بود و از جان و موقعیتش هراسی نداشت به عزت و بزرگی دست یابد

لیلا برایت می گوید :

اگر خواب ببینید که با هواپیمایى در حال پرواز هستید، بیانگر آن است که در کارهاى خود موفق خواهید بود.

اگر خواب ببینید که هواپیمایى آتش گرفته و یا در حال سقوط است، نشانه‏ى آن است که دچار ضرر و زیان خواهید شد.

دیدن هواپیماى شکارى در خواب، نشانه‏ى مشکلات و گرفتارى است.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

یک هواپیما از زمین بلند می شود : موفقیت در کارها

یک هواپیما به زمین می نشیند : مراقب بعضی از دوستان باشید .

شما با هواپیما مسافرت می کنید : از پستی و بلندیهای بسیاری باید عبور کنید .

با یک دوست در هواپیما هستید : یک تغییر در زندگی شما رخ خواهد داد .

با شخصی که دوست دارید در هواپیما هستید : از روی بیفکری کاری نکنید .

با اعضاء خانواده در هواپیما هستید : نقشه های خیلی دقیق بکشید مطمئناً موفق می شوید .

شما دچار سانحه هوائی می شوید ولی نمی میرید : منفعتهای مالی در پیش دارید .

شما در یک حادثه هواپیما کشته می شوید : از نظر روحی قدرت و پیشرفت حاصل می کنید .

هواپیمای دیگران به زمین می نشیند : مراقب خیانت یک دوست باشید .

هواپیمای شخص بسیار مهمی به زمین می نشیند :نقشه های شما عملی می شود .

تعبیر خواب هواسنج :

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

شما یک هواسنج دارید : بیماری

یک هواسنج نشان می دهد که هوا خوب است : رضایت و شادی

هواسنج هوای بدی را نشان می دهد : ناکامی

تعبیر خواب همسایه
1ـ دیدن همسایه های خود در خواب ، نشانة آن است که فرصتهایی استثنایی با تلاشهایی بیهوده و بدگویی بکلی تلف می شود .

2ـ اگر خواب ببینید همسایه های شما عصبانی یا اندوهگین به نظر می رسند ، نشانة آن است که درگیر اختلاف و مشاجرات خواهید شد .

تعبیر خواب هدف :

آنلی بیتون م‏یگوید :

اگر در خواب هدف و نشانه‏اى ببینید، به این معنا است که باید در انجام کارهاى خود دقت بیشترى داشته باشید.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

شما به هدفی که درزندگی داریدمی رسد : پول فراوانی نصیب شما خواهد شد .

شما به هدفتان نمی رسید : شانس

دیگران به هدف زندگیشان می رسند : وقایع بسیار مهم رخ می دهند .

شما هدفتان را مشخص می کنید : دشمنان شما به ناکامی برمی خورند .

دیگران هدفشان را مشخص می کنند : عمر شما طولانی خواهد بود .

تعبیر خواب هفت تیر
1ـ دیدن هفت تیر در خواب ، علامت پریشانی و بدبختی است .

2ـ اگر خواب ببینید هفت تیری دارید ، نشانة آن است که شخصیتی پست و مکار در وجود خود پرورش می دهید . 3ـ شنیدن صدای شلیک هفت تیر در خواب ، علامت آن است که از نقشه هایی که برای نابودی منافعتان کشیده اند باخبر می شوید . 4ـ اگر خواب ببینید با هفت تیری شلیک می کنید ، نشانة آن است که به فرد بیگناهی بدگمان می شوید و می خواهید گناه فرضی او را تلافی کنید .

تعبیر خواب هاله ی نور :

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب یک هالة نور : مشکلات فعلی باعث ایجاد خوشبختی شما می شوند .

یک هالة نور به دور خورشید می بینید : امیدهای شما به سرعت برآورده می شوند .

یک هالة نور به دور ماه می بینید : یک تغییر مهم در اطراف شما رخ می دهد .

هاله های نور دور یک چیز را می گیرند : یک شوک پرهیجان

تعبیر خواب هاون ( تعبیر خواب هونگ )

 

محمدبن سیرین گوید: دیدن هاون و دسته آن به خواب ،دلیل بر دو شریک باشند که از یکدیگر بگریزند. اگر از ایشان یکی را به خواب بیند فایده نباشد. اگر بیند در هاون چیزی می کوفت ازخوردنی، دلیل منفعت است. اگر آن چیز از داروهای گرم بود، دلیل مال است. اگر آن چه کوفت شیرین بود، دلیل منفعت است. اگر تلخ بود دلیل مضرت است.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که از جوهرها بعضی در هاون کوفت، دلیل خیر است.

منوچهر مطیعی تهرانی درباره ی دیدن هوان در خواب  گوید :

امروز هاون مرسوم و متداول نیست، فقط در برخی لابراتورهای شیمیایی نوعی هاون چینی یافت می شود که در آن داروهای بسیار قلیل و حساس را می کوبند ولی در گذشته، هاون چنان لازمه زندگی بود که حتی هاون های سنگی را روی خانه خرید و فروش می کردند و کسی که خانه را می فروخت، هاون سنگی آن را نمی برد و برای صاحب بعدی باقی می گذاشت. معبران، هاون و دسته آن را دو چیز لازم و ملزم تشخیص داده اند. مثل دو دست که با هم کار می کنند. دو دیده که با هم می بینند و دو پا که متفقا سنگینی بدن را تحمل می کنند. ابن سیرین، هاون و دسته اش را دو شریک دانسته که لازم و ملزوم و متفق یکدیگرند که اگر یکی نباشد دیگری بی مصرف باقی می ماند. اگر در خواب ببینید هاونی بدون دسته دارید اشاره به همین معنی است که چیزی در زندگی شما هست که مکمل خود را از دست داده یا ابین چیز ناقص بعدا یافت می شود. اگر در خواب دیدید که در هاون چیزی می کوبید، در صورتی که آن چیز خوب و مفید و شیرین باشد خوب است و نعمت و خوبی تلقی می گردد ولی اگر مکروه و بد بود، غم و رنج و گرفتاری است.

تعبیر خواب با حرف (ه)

تعبیر خواب هویج

1ـ دیدن هویج در خواب ، نشانة سلامت و سعادت است .

2ـ اگر دختری خواب ببیند در حال خوردن هویج است ، نشانة آن است که در سن پایین ازدواج می کند و صاحب چند فرزند شیطان و پر جنب و جوش می شود .

محمدبن سیرین گوید: دیدن هویج درخواب ،دلیل غم است. اگر دید هویج داشت و بخورد، دلیل که غمی به وی رسد. ابراهیم کرمانی گوید: دیدن هویج درخواب چون شیرین است، دلیل منفعت است به زحمت. اگر شیرین نبود، دلیل غم است و بهتر آن بود که به گوشت پخته باشند.

 

تعبیر خواب همراه
همراه

لوک اویتنهاو می گوید :

همراه شدن لذت را نوید میدهد

همراهی کردن : مشکل با پلیس و یا مشکل اداری
تعبیر خواب هلو

دیدن هلو در خواب ، به خصوص اگر صورتی و رسیده باشد بسیار خوب و خوش یمن است. بقیه تعبیر، مانند تعبیر آلو است.

دیدن هلال ماه در خواب :

خالد بن علی بن محد العنبری گوید :

دیدن هلال یا ماه شب اول در خواب، بر راستگویی و وفای به عهد دلالت دارد. دیدن آن در یکی از ماههای حج، ممکن است نشانه رفتن به حج باشد. خیری در تاریک دیدن هلال وجود ندارد.

تعبیر خواب هیزم :

اگر در خواب هیزم تر یا خشک دید، دلیل جنگ است. اگر بیند که هیزم را از صحرا جمع نمود بدکار و غماز شود. و هر صفت که بیند، بر آن قیاس کند.

دیدن هیزم در خواب جنگ و فتنه و غصه و غم است. هیزم یا هیمه را معبران نشان جنگ افروزی دانسته اند و شاید ریشه آن همان شعر سعدی باشد که سخن چین بدبخت هیزم کش است- میان دو کس جنگ چون آتش است. به هر حال ، هیزم را فتنه و جنگ دانسته اند و چنانچه خود شما به جمع کردن هیزم ها مشغول باشید ، شما جنگ افروزی و فتنه می کنید.

تعبیر خواب هاری :

آنلی بیتون م‏یگوید :

مبتلا شدن به بیمارى هارى در خواب، بیانگر توطئه‏ى دشمنان است.

اگر در خواب مشاهده کنید سگ هارى شما را گاز گرفته است، به این معنا است که دچار مشکل خواهید شد.

تعبیر خواب هتل
1ـ اگر خواب ببینید در هتل به سر می برید ، علامت آن است که در زندگی ثروتمند خواهید شد و با آسودگی به سر خواهید برد

. 2ـ اگر در خواب زنان را در هتل ملاقات کنید ، نشانة آن است که آزاد و بی قید و بند زندگی خواهید کرد . 3ـ اگر در خواب هتل مجللی ببینید ، نشانة آن است که به ثروت و آسایش دست خواهید یافت . 4ـ اگر خواب ببینید صاحب هتلی هستید ، علامت آن است که معادل ثروتی که اکنون دارید ، پول نقد به دست خواهید آورد . 5ـ اگر خواب ببینید در هتلی کار می کنید ، علامت آن است که به کاری پرسودتر از کار فعلی خود دست می یابید . 6ـ اگرخواب ببینید برای سکونت به دنبال هتلی می گردید ، نشانة آن است که به شادمانی و ثروت دست خواهید یافت .

تعبیر خواب هند :

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

شما به هندوستان می روید : یک غم بزرگ در انتظار شماست .

درهندوستان هستید : یک مصیبت بزرگ در پیش است .

با معشوقتان به هند سفر می کنید : اشخاص بی وجدان شما را در چنگشان خواهند گرفت .

از هند برمی گردید : خوشبختی

بستگان شما در هند هستند : شخصی که شما را دوست ندارد برای شما پیغامی خواهد فرستاد .

یک هندی : یک ماجرا در پیش است .

شما هندی هستید : منفعت مالی .

تعبیر خواب هندوانه

دیدن هندوانه در خواب بسیار خوب است به خصوص اگر قرمز و رسیده باشد و شما از خوردن آن احساس لذت کنید.

تعبیر خواب هذیان :

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

شما هذیان می گویید : یک خطر پشت یک راز مخفی شده

دیگران هذیان می گویند : یک دوست سعی دارد مخفیانه به شما کمک کند .

نزدیکان هذیان می گویند : باید کنترل بیشتری بر هیجانات خود داشته باشید .

بچه ها هذیان می گویند : پول در آیندة نزدیک

تعبیر خواب هما

همادر خواب عزودولت است. ابراهیم کرمانی گوید: پادشاه بود یا مرد بزرگ.

تعبیر خواب همکار :

لیلا برایت می گوید :

اگر خواب ببینید که با همکار خود به گردش مى‏روید، بیانگر آن است که روزهاى شادى خواهید داشت.

تعبیر خواب هدهد

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی هدهد را درخواب بیند، دلیل بر مردی بزرگ با خیر است.

اگر بیند هدهد بااو سخن گفت از چیزهای جهان آگاه شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن هدهد در خواب چهار وجه است. اول: خیر. دوم: خوشی. سوم: بزرگی. چهارم: ظفر یافتن.

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن هدهد خبر خوش بود

تعبیر خواب هیولا
هیولا

لوک اویتنهاو می گوید :

هیولا : یک اتفاق غیر منتظره
اگر سبز دید غله و نباتات بسیار است. اگر هوا پر گرد و سرد بیند پادشاه بیگانه در آن موضع در آید و رنج رساند.

تعبیر خواب هنرپیشه
1ـ دیدن هنرپیشة زن در خواب ، نشانة آن است که زندگی خوش و پایداری خواهید داشت .

2ـ دیدن هنر پیشة مضطرب و پریشان در خواب ، حاکی از آن دارد که شما به رضایت خاطر از نفوذ و ثروت خود برای نجات دوستی تنگدست ، استفاده خواهید کرد . 3ـ اگر خواب ببینید هنر پیشه شده اید ، نشانة آن است که برای امرار معاش سخت کار خواهید کرد ، اما این تلاش با رضایت و لذت توأم خواهد بود . 4ـ اگر خواب ببینید عاشق هنر پیشه شده اید ، در آینده تمایلات شما به سمت لذتجویی گرایش خواهد یافت و این گرایش با احساسات درونی شما ضدیت پیدا خواهد کرد . 5ـ دیدن هنرپیشة مرده در خواب ، به این معناست که مصیبتی برایتان اتفاق خواهد افتاد و خوشبختی شما را از میان خواهد برد . 6ـ اگر در خواب هنرپیشه ای سرگردان و آس و پاس ببینید ، نشانة آن است که تلاشهای شما دستخوش تحول می گردد و امید شما برای رسیدن به موفقیت به یأس مبدل خواهد شد . این گونه خواب به افرادی که از آسایش و راحتی زندگی خانوادگی برخوردارند ، هشدار می دهد که این محیط ممکن است دگرگون شود و عهد و پیمانهای دوستانه یکسر مبدل به بی وفایی گردد . 7ـ اگر زن جوانی خواب ببیند با هنرپیشه ای نامزد کرده است یا می خواهد با او ازدواج کند ، نشانة آن است که لذتها و هوسها او را افسون خواهد کرد و پس از آن به ندامت و پشیمانی خواهد رسید . 8ـ اگر مردی خواب ببیند با هنرپیشة زنی مشغول کامجویی است ، دلالت بر آن دارد که در زندگی با همسر خود اختلاف پیدا خواهد کرد ، و به جای اینکه در کنار همسرش لذت ببرد احساس بدبختی خواهد کرد .

تعبیر خواب هفته :

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب هفتة اول ماه : رضایت

هفتة دوم ماه : شادی

هفتة سوم ماه : ناکامی

هفتة آخر ماه : خوشبختی

تعبیر خواب همسر
1ـ اگر مردی همسر خود را به خواب ببیند ، علامت آن است که امور خانه اش نابسامان خواهد شد .

2ـ اگر مردی خواب ببیند همسرش با او رفتاری بسیار مهربانانه دارد ، علامت آن است که در تجارت سود فراوانی به دست می آورد . 3ـ اگر زنی خواب ببیند همسرش او را شلاق می زند ، علامت آن است که وظایف خود را به خوبی نمی تواند به ثمر برساند و از سوی دیگران سرزنش خواهد شد .

تعبیر خواب هزار دستان

هزاردستان درخواب فرزندی است لطیف و خوش آواز اما لاغر. اگر هزاردستان در خواب بیند که در باغ بود و گرفت با مردم خوش طبع و توانگر پیوندد.

ابراهیم کرمانی گوید: هزاردستان زن خوش آواز بود.

تعبیر خواب هدیه

اگر کسی دید که چیزی به کسی هدیه داد، بر قدر آن خیر و منفعت یابد. ابراهیم کرمانی گوید: هدیه فرزند بود. جابرمغربی گوید: اندیشه و فکر بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر هدیه گوشت لطیف بود خیر ونیکی است.

محمدبن سیرین گوید :

اگر کسى دید که چیزى به کسى هدیه داد یا فرستاد بر قدر آن خیر و منفعت و نعمت یابد.

 

ابراهیم کرمانی گوید :

هدیه فرزند بود.

 

جابر مغربی گوید :

اندیشه و فکر بود.

 

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

اگر هدیه گوشت لطیف بود خیر ونیکی است.

 

لوک اویتنهاو می گوید :

هدیه : از شما چیزی دزدیده خواهد شد

هدیه گرفتن : بهبودی در روابطتتان

 

تام چت ویندو می گوید :

هدیه دریافت داشتن در خواب نشان فرزند است

 

آنلی بیتون مى‏ گوید :

۱ـ دریافت هدایای مربوط به جشن تولد در خواب ، نشانه استعدادهای هنری است .

۲ـ دادن هدیه تولد در خواب به دیگران ، نشانه برخورداری از احترامات ناچیز است .

 

هانس کورت مى‏ گوید :

اگر در خواب مشاهده کنید که هدیه‏ى تولد دریافت مى‏کنید، بیانگر آن است که روزهاى خوشى در انتظار شما است.

 

لیلا برایت مى‏ گوید :

هدیه دادن در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارها مى ‏باشد.

تعبیر خواب هراس و ترس :

آنلی بیتون م‏یگوید :

اگر در خواب مشاهده کنید که هراسان و پریشان هستید، بیانگر آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود.

تعبیر خواب هسته :

لیلا برایت می گوید :

دیدن هسته‏ى میوه‏ها، بیانگر موفقیت و پیروزى است.

اگر در خواب هسته‏اى را پرت کنید، به این معنا است که دچار بدشانسى مى‏شوید.

هیجان در خواب :

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب هیجان شدید : غم و ناتوانی فکری

بازی شما را به هیجان می آورد : زندگی اجتماعی شما منبع لذت و شادی خواهد شد .

شرط بندی شما را به هیجان می آورد : یک خیانت

علم شما را به هیجان می آورد : اوقات بسیار سختی در انتظار شماست .

یک مرد متاهل درخواب ازیک زن به هیجان بیاید : آینده برایش سودمند و خوشایند خواهد بود .

یک زن شوهردار در خواب از یک مرد به هیجان بیاید : دیگران بدگوئیهای بسیاری درباره اش میکنند .

مجردها درخواب از دیدن یکنفر از جنس مخالف به هیجان بیایند : علامت ناامیدی

دیگران هیجان زده هستند : نقشه های شما به نتیجه نخواهند رسید

یک شخص خودخواه شما را به هیجان می آورد : تکبر مسخره

 تعبیر خواب هیپنوتیزم :

جی اچ میلر می گوید :

اگر خواب ببینید که شخصى را هیپنوتیزم مى‏کنید، نشانه‏ى آن است که سعى مى‏کنید روى دیگران نفوذ پیدا کنید.

اگر در خواب شخصى شما را هیپنوتیزم کند، نشانه‏ى آن است که دچار ضرر و زیان مى‏شوید.

تعبیر خواب هیاهو :

لیلا برایت می گوید :

شنیدن صداى هیاهو در خواب، بیانگر درگیرى و دعوا است.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

یک صحنة پر هیاهو : باید یک تصمیم سریع بگیرید

شما در یک هیاهو شرکت می کنید : یک تصمیم که به تعویق افتاده باید گرفته شود .

دوستان هیاهو و سرو صدا می کنند : شادی و تسلی خاطر

دشمنان هیاهو و سرو صدا می کنند :عمرشما طولانی خواهد بود

تعبیر خواب هیات منصفه :

آنلی بیتون م‏یگوید :

اگر در خواب مشاهده کنید که عضو هیأت منصفه هستید، بیانگر آن است که سعى مى‏کنید تا به موفقیت بهترى دست پیدا کنید.

دیدن هوو در خواب :

خالد بن علی بن محد العنبری گوید :

دیدن هوو در خواب، ممکن است نشانه غم و غصه باشد.

تعبیر خواب هورا کشیدن :

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

برای دیگران هورا می کشید : ناراحتی و غم در پیش است

برای شما هورا می کشند : سادگی طبیعی خود را از دست خواهید داد .

دیگران شما را تشویق می کنند : دوستان شما را فریب خواهند داد .

برای یک شخصیت مهم هورا می کشید : دردسر و مشکل در آیندة نزدیک

تعبیر خواب حضرت هود ( علیه السلام ) :

خالد بن علی بن محد العنبری گوید :

هر کس هود(ع) را در خواب ببیند ابتدا زیر دست قومی جاهل و بیارزش قرار میگیرد، اما در نهایت بر آنان چیره میشود.

 

تعبیر خواب با حرف (ه) ، منبع : ashpazi.org


انجمن های آشپزی (آشپزخانه)