به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد

آموزش آشپزی

آشپزی / متفرقه / بهداشت و سلامت / مطالعه ی صحیح کتب درسی

مطالعه ی صحیح کتب درسی

بسم الله الرحمن الرحیم

امروزه پیشرفت سریع و برق آساي علم و تکنولوژي فاصله جوامع را زیاد و زیادتر می کند تا جایی که
تقسیماتی مثل پیشرفته ، درحال توسعه ، و عقب افتاده را بدنبال دارد . پیشرفت علم ، از یک طرف باعث نیاز
بارش » شدید فرد به اطلاعات جدید علمی می شود از طرف دیگر حجم زیاد اطلاعات یا به عبارت دیگر
مانع از دسترسی همه جانبه و احاطه بر علوم جدید می شود . بر همین اساس نیاز به یک برنامه « اطلاعات
ریزي دقیق و همه جانبه ضمن اینکه می تواند ما را همردیف پیش قراولان کاروان علم قرار دهد می تواند به ما
کمک کند تا حجم زیاد اطلاعات ، نه تنها محدودیتی براي ما ایجاد نکند بلکه به عنوان منبع و مرجعی جهت
پیشرفت در تحقیقات و تکنولوژي بکار آید . ضمن برنامه ریزي دقیق فاکتور هاي دیگري مثل داشتن هدف ،
انگیزه قوي و پشتکار می تواند ما را در راستاي مضامین فوق الذکر یاري رساند .
از طرف دیگر دین اسلام در همین راستا یعنی کسب علم و معرفت ، با توجه به همه سختی و مشقتهایش ، تاکید
زیادي می کند و طلب آنرا از تولد تا لحظه مرگ می داند و به عنوان یک عامل مشوق ، پیشوایان معصوم ما
اشاره کردند که علم اگر در آسمان باشد باز بوسیله ایرانیان کشف می شود .
پس بیاییم با اتکاء به خداوند و با پشتکار و تلاش خود در رسیدن به هدف والاي زندگی گام اول را محکم و
استوار برداریم و از اولیاء خود و مدرسه به عنوان پشتیبان و کمک کننده در جهت تسهیل این راه مدد جوئیم .
انشاءالله
3
روش صحیح مطالعه
الف) مرحله پیش خوانی
اولین گام براي مطالعه یک کتاب درسی بررسی مقدماتی یا مطالعه اجمالی آن است در این مرحله ، مطالب یک
فصل براي دستیابی به یک دید کلی درباره موضوعات و بخش هاي اصلی آن پیش خوانی می شود این کار
منجر به تسهیل سازماندهی مطالب و باز یابی آن از حافظه می شود همچنین پیش خوانی موجب درك بهتر
مطالب می شود مرحله پیش خوانی شامل خواندن :عنوان فصل ، خواندن سطحی مطالب یک درس ، تمرکز توجه
روي روي عناوین بخش هاي اصلی و فرعی کتاب ، نگاه گذرا به تصاویر و مثال ها بویژه خواندن دقیق بخش
خلاصه آخر فصل است
ب) مرحله طرح سوال
پس ازخاتمه مطالعه اجمالی یک بخش ، دراین مرحله تعدادي ازعناوین فرعی و اصلی قسمت هاي مورد مطالعه
به سوال تبدیل می شود با در نظر گرفتن این مساله که طرح سوال از محتوي درسی ، حس کنجکاوي و انگیزه
یادگیري را در خواننده کتاب افزایش می دهد این امر باعث افزایش تمرکز فکري ، دقت و در نتیجه سرعت و
سهولت یادگیري می شود
ج) مرحله خواندن
در این مرحله محتوي درسی به طور دقیق و عمیق مورد مطالعه قرار می گیرد. در این مرحله خواننده کتاب باید
تلاش کند تا در باره آنچه که می خواند فکر کند و آنها را با آموخته هاي قبلی مرتبط سازد
د) مرحله به خود پس دادن
پس از خواندن دقیق مطالب ، باید تلاش کرد تا ایده هاي اصلی محتوي مورد مطالعه بدون مراجعه به کتاب و
ازحفظ یادآوري شود براي این کار یاد گیرنده می تواند مطالب را با صداي بلند یا آهسته به خود باز پس دهد
باید تلاش کرد تا به پرسش هاي مطرح شده در مرحله سوم پاسخ داد ه شود و در صورت عدم امکان پاسخ یابی
براي آنها بازگشت مجدد به متن اصلی و تکرار جریان خواندن ضروري است. در صورتی که قادر به باز گویی
مطالب خوانده شده در قالب کلمات و عبارات خود باشیم می توانیم ادعا کنیم که آن مطالب را خوب یاد گرفته
ایم. تکنیک به خود پس دادن یکی از اصول اولیه براي تثبیت اطلاعات در حافظه است به همین دلیل توصیه می
شود بخش زیادي از زمان مطالعه را صرف این مرحله نماییم
4
و) مرحله آزمون
پس از پایان مراحل چهار گانه فوق می توانیم میزان یادگیري خود را آزمون کرد در این مرحله در میابیم تا
چه اندازه مطالب را خوب و عمیق آموخته ایم . درج سوالات و تمرینات در پایان فصول کتاب به این منظور
است که فرد در پایان مطالعه پس از ارزیابی خود در صورت نیاز مراحل قبلی را مرور نمایید .
5
روش هاي تمرکز حواس
– سر و صداي محیط ،شلوغ بودن اتاق و میز مطالعه از عوامل بیرونی اختلال تمرکز می باشند ، سعی کنید حتی
الامکان در محیط آرام وساکت مطالعه نموده و میز و محل مطالعه خود را تمیز و مرتب نمایید
– گاهی در حین مطالعه یادتان می آید که باید به دوستتان تلفن کنید یا کار دیگري انجام دهید ، این موضوع
باعث کاهش تمرکز شما می شود ، یک راه حل براي کاهش اینگونه عوامل درونی این است که یک دفترچه
یادداشت کنار خود بگذارید تا اگر چیزي به ذهنتان رسید و فکرتان را مشغول کرد آن را یاد داشت کنید و ذهن
تان را از آن موضوع آزاد سازید .
– خود را آموزش دهید که نسبت به محرك هاي بیرونی بی تفاوت باشید با خود قرار بگذارید وقتی صدایی از
بیرون می شنویید ، تلفن زنگ می زند و… مثل اینکه هیچکدام از این محرك ها در اطرافتان وجود ندارد و تنها
راه ارتباط شما با محیط خارج موضوع درسی است .
– گاهی پرهیز از فکر کردن به موضوعات خاص غیر ممکن است و به هر حال این موضوعات گوشه اي از ذهن
شما را اشغال کرده اند . بهتر است براي تفکرات خود برنامه ریزي کنید آنها را یادداشت کنید و هر روز ساعت
خاصی را در مورد فکر کردن به این مسائل اختصاص دهید تا بدون هیچ تشویشی به آنها فکر کنید .
– وقتی متوجه می شوید که روي موضوع مورد مطالعه تمرکز ندارید و حواستان پرت شده به خودتان بگویید:
“اینجا باش” توجه خود را به روي موضوع برگردانید و حتی الامکان این حالت را حفظ کنید .
– یکی از عواملی که باعث به هم خوردن تمرکز می شود ، خستگی ذهنی است . بنا براین بهتر است مدت زمان
1 ساعت مطالعه زمان استراحتی را در نظر بگیرید. / طولانی و متوالی مطالعه نکنید و پس از حدود 5
6
اضطراب امتحان
وجود اضطراب در حد اعتدال آمیز آن ، پاسخی سازش یافته تلقی می شود بنابر این وجود اندکی اضطراب می
تواند به عنوان یکی از مولفه هاي شخصیت و در واقع بخشی از زندگی انسان ، تاثیر مثبتی بر فرایند زندگی و
تحول آن داشته باشداضطراب را نباید کاملا حذف کرد چرا که اضطراب موجب آمادگی براي امتحان می شود
بلکه باید اضطراب را در حد قابل کنترل کاهش داد
– روش خود آموزش دهی : میشن مبدع این روش معتقد است بسیاري از افراد در خلال موقعیت هاي اضطرابی
یک حالت “خود گویی منفی : مانند : من درا این امتحان موفق نخواهم شد ” دارند این خود گویی هاي منفی
باعث افزایش سطح اضطراب و کاهش کارامدي فرد می شود در این روش باید خود گویی هاي مثبت را جانشین
خود گویی هاي منفی کرد مانند ” من در این امتحان موفق خواهم شد ”
– روش تنش زدایی: در این روش در خلال چند جلسه ،چگونگی ایجاد آرامش در عضلات به فرد مضطرب
آموزش داده می شود
– اگر نسبت به درسی بی میل هستید تسلیم بی میلی خود نشوید به مرور زمان به مطالعه آن درس علاقمند
شوید.

شیوه ی صحیح مطالعه ی کتب درسی
– توجه داشته باشید که یکی از عوامل موثر و جدي در اضطراب امتحان ، انباشته شدن درس ها براي ایام
امتحانات است ،شب امتحان زمان یادگیري نیست بلکه زمان مرور درس است.
– قبل از شروع امتحان سعی کنید از همدیگر سوال نپرسید .
– سعی کنید بالباس مناسب و تغذیه کافی سر جلسه حاضر شوید
– روي صندلی محل امتحان نشسته و چند نفس عمیق بکشید و عضلات بدن خود را رها کنید .
– ابتدا به سوالات آسانتر پاسخ دهید سپس سوالات دیگر را بخوانید و پاسخ دهید .
– در تحویل برگه امتحانی عجله نکنید و یک بار به طور کامل مرور نمایید .
– از نشستن در کنار دانش آموزان متقلب که مزاحم شما هستند ، خودداري نمایید
7
نقش والدین در کاهش اضطراب امتحان
محیط خانواده و جو عاطفی حاکم بر آن باید دور از تنش و مشاجره باشد .
– سعی شود در ایام امتحانات ، رفت و آمد و مهمانی هاي خانوادگی تعطیل و یا محدود شود .
– محیط فیزیکی آرام و بی سرو صدا براي مطالعه دانش آموز فراهم نمایید
– وظایف خانوادگی محوله به دانش آمنوز را حذف یا کاهش دهید .
– به استراحت و خواب دانش آموز توجه کافی نشان دهید.
– در هنگام امتحانات، دانش آموزان نیاز به حمایت عاطفی و اطمینان بخشی بیشتري دارند لذا در این زمینه
اقدام موثر داشته باشید .
– از توجه بی جا و فشار بیش از حد براي مطالعه ، خود داري نمایید .
– تغذیه دانش آموز مناسب و مقوي باشد.
– انتظارات بیش از حد توانایی فرزندان ، میتواند در ایجاد اضطراب و شدت آن موثر باشد ، پس انتظارات
مذکور را تعدیل نمایید.
– کمال گرایی بیش از حد والدین و وسواس شدید خانواده نسبت به نمرات بالا باعث ایجاد اضطراب در
فرزندان می شود .
– از مقایسه فرزندان با یکدیگر و با دیگران اکیدا پرهیز نمایید .
– از تاکید بیش از حد بر درس خواندن اجتناب کنید .
– ضمن اطمینان بخشی به دانش آموزان در آنان ایجاد انگیزه نموده و با ارائه پاداش و تقویت هاي مطلوب آنها
را تشویق به در س خواندن نمایید .
8
زمان و مکان مطالعه
1 مطالعه حتماٌ استراحت کوتاهی داشته باشید . / – زمان مطالعه نباید طولانی باشد پس بعداز 30
– بهترین زمان مطالعه که آستانه یادگیري خیلی بالاست صبح زود و موقع غروب است بهتر است از این وقت ها
استفاده کافی را ببریم .
– ساعات آخر شب را اختصاص به مطالعه مطالبی دهید که نیاز کمتري به فعالیت هاي ذهنی داشته باشند .
– زمانی که خیلی گرسنه یا زمانی که شکمتان پر است مطالعه نکنید چون هر دو یادگیري را پایین می آورند .
– ساعات بعد از خواب را به مطالعه مطالب پیچیده که نیاز به تمرکز بیشتري دارند اختصاص دهید و هر وقت
خواب بر شما غالب شد بخوابید زیرا درس خواندن در این زمان فایده اي ندارد .
– زنگ هاي تفریح زمان مناسبی براي مرور درس تدریس شده و یادگیري بهتر آن است .
– مکان مطالعه باید درجه رطوبت مناسب داشته باشد نه خیلی سرد باشد و نه گرم . گرماي زیاد باعث خواب
می شود و سرما تمرکز را به هم می زند .
– نور محل مطالعه باید مناسب باشد .
– در مکان هاي پر سروصدا و شلوغ مطالعه نکنید .
– مکان خاصی را براي مطالعه داشته باشید . سعی کنید که خیلی تمیز و منظم باشد
– عواملی مثل تلویزیون ، رادیو و تلفن را در محل مطالعه قرار ندهید .
– بهتر است در مکان مطالعه شما میز و صندلی موجود باشد و هیچوقت از رختخواب براي مطالعه استفاده نکنید
چون باعث خواب آلودگی شما می شود .
9
تغذیه مناسب و تاثیر آن در فرد
– از خوردن چاي که کافئین دارد و محرك است به مقدار زیاد خود داري کنید .
– بهتر است چاي سبز استفاده کنید زیرا داراي آنتی اکسیدان است و ضد سرطان محسوب می شود .
– از خوردن شیرینی جات ( قند ، شکلات ، شیرینی و … ) خودداري نمایید زیرا خوردن آنها ویتامین ب ا را از
بین می برد .
– ویتامین ب ا را ویتامین اخلاق نامیده اند که در خرما ، کشمش و انجیر یافت می شود .
– ویتامین ب ا باعث شادابی و کمبود آن باعث افسردگی می شود .
– صبحانه قوي و کامل بخورید که در آن یک لیوان شیر همراه با خرما یا انجیر مقداري گردو ، تخم مرغ ، عسل
و پنیر باشد .
– روزانه حداقل 3 تا 4 لیوان آب بنوشید . سردرد ، احساس خستگی و بی حوصلگی از عوارض کمبود آب در
بدن است .
– می توانید براي صبحانه از عدسی که خیلی مقوي است استفاده نماید .
– خیلی کم نمک مصرف کنید .
– خوردن میوه و سبزیجات را در برنامه غذایی خود داشته باشید .
– غذا متعادل و مناسب میل نمایید و پرخوري یا کم خوري نکنید .
10
عبادت و تاثیر روحی ، روانی قرآن و ادعیه
در برخی پژوهش ها از مذهب به عنوان سپري در مقابل مشکلات روانی یادکرده اند .
این پژوهش ها نشان داده اند که :
– مذهب اضطراب را با ارائه یک مدل تبیینی از حوادث شخصی و جهانی کاهش می دهد .
– مذهب احساس امیدواري و معنی داري و هدفمندي را ارائه می کند و در نتیجه فرد به آرامش روانی دست
می یابد .
– مذهب تضادهاي عاطفی و موقعیتی را حل می کند .
– مذهب مساله مرگ را از طریق باور به زندگی بعد از مرگ حل می کند .
– مذهب حس مسئولیت پذیري ، وقت شناسی ، روحیه همکاري و تعاون را در ما تقویت می کند .
– مذهب باعث تطلیف عواطف می شود .
نماز و قرآن و توکل » – امید به خدا و صبر ما را بربسیاري از مشکلات روحی چیره می سازد — پس بیایید
برخدا را فراموش نکنیم زیرا باعث آرامش دلها می شوند . خواندن نماز صبح تنبلی و خواب آلودگی را از بین
« می برد و بعد از آن زمان مناسبی براي مطالعه است
11
چگونه از کلاس درس استفاده لازم را ببریم
– قبل از شروع درس توسط معلم مرور خیلی گذرایی به درس مورد نظر داشته باشیم تا از این طریق هم پیشینه
ذهنی نسبت به آن درس پیدا کنیم و هم نقاط مبهم آنرا بدست آوریم و از معلم بپرسیم .
– مرور کوتاه قبل از تدریس توسط دانش آموز باعث ایجاد انگیزه در دانش آموز می شود تا بتواند جواب
سوالات پیش آمده در ذهن خود را بدهد .
– درکلاس درس حضور فیزیکی و ذهنی داشته باشید . یعنی سعی کنید که ذهن خود را از همه مشغلات ذهنی
پاك کنید و صرف توجه خود را به کلاس درس معطوف کنید .
– هر جایی از درس را نفهمیدید فوراً از معلم بپرسید تا یادگیري تان بهتر و سریع تر باشد
– ترس از سوال کردن و مسخره شدن توسط دیگران را نداشته باشید
– سر کلاس درس از نشستن کنار دانش آموزان شلوغ که مزاحم تمرکز حواس شما می شوند خود داري نمائید .
– بعد از اتمام درس توسط معلم یک مرور کوتاهی از درس در کلاس داشته باشید .
12
جلسه امتحان خود را چگونه آغاز کنیم
– شب امتحان را زود بخوابید تا روز امتحان سرحال و تمرکز ذهنی داشته باشید در غیر اینصورت عملکرد شما
در امتحان پایین می آید .
– یک ساعت قبل از امتحان کتاب را ببندید و دیگر مطالعه نکنید . و سعی کنید این یک ساعت را در محیطی
آرام و نشاط آور استراحت کنید .
– ده دقیقه قبل از شروع امتحان روي صندلی خود نشسته و چند نفس عمیق بکشید .
– ابتدا سوالاتی را که جواب دادن به آنها آسانتر است انتخاب کنید و جواب دهید .
– قبل از امتحان تغذیه خوب و مناسبی داشته باشید . اگر امتحان نوبت صبح است صبحانه مقوي میل نمایید و
اگر بعد ازظهر است غذاي کم چرب استفاده نمایید و از غذایهایی که باعث خواب آلودگی می شوند ( مانند
ماست ) بپرهیزید .
– در محلی بنشینید که عوامل مزاحم در تمرکز حواس شما اختلال ایجاد نکنند .
– در دقایق پایانی وقت امتحان پاسخ هاي خود را مرور کرده و اشتباهات احتمالی را تصحیح نمایید .
– در جلسه امتحان آرام باشید یک روش ساده آرام سازي تنفس عمیق با چشم هاي بسته و تمرکز بردم و بازدم
و فکر نکردن به سوالات امتحانی قبل از دریافت سوالات است
– افکار مثبت و خوش بینانه را به خود تلقین کنید .
– وسایل مورد نیاز در جلسه را همراه داشته باشید .
به توصیه هاي کتبی و شفاهی دبیران قبل از شروع امتحان عمل کنید .
13
نحوه مناسب رابطه والدین با دانش آموز
روابط عاطفی گرم وصمیمانه می تواند یک عامل حمایتی در مقابل مشکلات روان شناختی و اجتماعی باشند
بنابراین توصیه می شود:
– از توانایی هاي فرزند خود برداشت کلی داشته و بیش از توانایی هایش از او توقع نداشته باشید .
– والدین باید ویژگی هاي دوره بلوغ را بفهمند و از امر و نهی هاي مکرر اجتناب کنند .
– والدین فضاي عاطفی خانواده را به یک جو پذیرا و حمایت کننده تبدیل نمایند .
– از اشتباهات جزئی و نکات کوچک منفی بگذرید و نکات مثبت را تقویت نمائید .
– فرصت تصمیم گیري در اختیار فرزند خود قرار دهید تا با تمرین تصمیم گیري در آینده بتواند استقلال عمل و
قدرت تصمیم گیري داشته باشد .
– با سپردن مسئولیت ، به دانش آموز مسئولیت پذیري را آموزش دهید .
– به فرزند خود احترام بگذارید و هرگز او را با دیگران و بویژه فامیل مقایسه نکنید .
14
چگونگی استفاده از کلاس هاي فوق برنامه و ورزشی
– باید طوري برنامه ریزي کرد که کلاس هاي فوق برنامه تا حدودي مناسبتی با دروس تحصیلی داشته باشند
مثلاً کلاس زبان – تقویتی ریاضی ……….
– کلاس هاي فوق برنامه و ورزشی نباید اصل قرارداده شوند و دروس تحصیلی در حاشیه قرار گیرند .
– نگرش به این کلاس ها بیشتر باید جنبه تقویتی ، تنوع در کار ، پر کردن اوقات فراغت ، آمادگی بیشتر و بهتر
جهت حضور در مدرسه و نوعی تفریح و
سرگرمی باشد .
– در صورتی که شرکت در کلاس هاي فوق الذکر مانع جدي براي دروس تحصیلی شما شوند یا باعث خستگی
بیش از حد شما شوند طوري که نتوانید به مطالعه درسهایتان بپردازید ، فعلاً حضور در این کلاسها را تعطیل
کنید و آنرا به زمان دیگري موکول نمائید .
– حتی الامکان سعی شود درکلاس هاي ورزشی مناسب که خطري ( مثل دست و پا شکستگی ) براي شما
نداشته باشند شرکت نمائید مثلاً شنا دومیدانی و…
15
تعطیلات و استفاده مناسب از آن
– تعطیلات شامل 3 بخش است :
الف) تعطیلات آخر هفته و مناسبتی ب) تعطیلات عید نوروز ج) تعطیلات تابستان
الف) تعطیلات آخر هفته :
7 بیدار باشید / – سعی کنید در تعطیلات آخر هفته ساعت 30
8 ) برنامه ریزي براي مطالعه داشته باشید . – – بعد از خوردن صبحانه مقوي براي 4 ساعت ( لزوماً 12
– درس هایی را که در طول هفته نتوانستید خوب آنرا بخوانید و عقب ماندگی در آنها دارید در این 4 ساعت
مطالعه کنید .
12 ) بهتر است با خانواده با دوستان به پارك یا سینما بروید و کمی – – عصر روز جمعه را استراحت کنید . ( 19
هم پیاده روي داشته باشید .
– در این روز سعی کنید بیشتر با خانواده باشید و با آنها هم صحبت شوید .
– سعی کنید جمعه شب را اختصاص دهید به مطالعه دروسی که روز شنبه باید جواب دهید
ب) تعطیلات نوروز :
– برنامه ریزي درستی براي مطالعه در این ایام داشته باشید .
– روزهایی که در مسافرت نیستید حداقل 5 ساعت مطالعه درسی داشته باشید .
– بازنگري در نمرات بدست آمده 6 ماه سال تحصیلی داشته باشید و دروس ضعیف را در این ایام بیشتر کار
کنید .
– میهمانی هاي پی در پی شما را از مطالعه غافل نکنند .
– عملکرد خود را در سالی که گذشت با نگاهی مثبت ارزیابی کنید .
– اهداف جدیدي براي سال نو انتخاب کنید و آنها را یادداشت نمایید .
– تصورات غیر واقعی در مورد یک تعطیلات کامل و بی نقص را کنار بگذارید و به واقعیت بازگردید .
– اوقات فراغت خود را بیشتر با افرادي که به آنها علاقمند بگذارنید .
– با خوتان خلوت کنید و به یک درون نگري بپردازید .
– قبل از برنامه ریزي و شروع اهداف سال جدید کارهاي ناتمام خود را به پایان برسانید
16
– هنگام سفر کتاب و لوازم اضافی و غیر ضروري را با خود حمل نکنید.
– از طبیعت لذت ببرید و آرامش پیدا کنید و در مورد حیات مجدد طبیعت تفکر کنید .
– سعی کنید در شروع سال جدید دیگران را ببخشید و پیش از آن البته خود را ببخشید
ج) تعطیلات تابستان :
– با توجه به شرایط و امکانات خود مشخص کنید که از تابستان چه انتظاري دارید ؟ درچه زمینه هایی می
خواهید آموزش ببینید و چه تفریحاتی را پیش بینی می کنید .
– با توجه به اهداف فوق ، برنامه اي تنظیم کنید . براي طرح این برنامه به نکات زیر توجه نمایید
– ورزش را حتماً جزو برنامه خود قرار دهید .
– تعطیلات زمان مناسبی براي خواندن کتاب در زمینه مورد علاقه شماست .
– بنابر علاقه و امکانات خود هنري را انتخاب کنید مثل موسیقی ، خطاطی ، نقاشی و … و آموزش آن را شروع
کنید .
– در صورت امکان شرکت در کلاسهایی نظیر زبان و کامپیوتر را در برنامه هاي تابستانی خود قرار دهید
– تابستان زمان مناسبی براي ارتباط بیشتر با افراد خانواده است سعی کنید از آن استفاده کنید .
– رابطه با دوستان همواره براي ما لذت بخش است که می توان آن را در قالب برنامه هایی مثل کوهنوردي و …
به انجام رساند .
– در استراحت ، تفریح و کارهاي برنامه ریزي شده دیگر ، تناسب و تعادل داشته باشید .
– با هدفمندي و دقت در تنظیم برنامه هاي تابستانی خود براي سال تحصیلی جدید ، آرامش و رضایت درونی را
توشه راه کنید .
– سعی کنید کلاس هاي فوق برنامه و تکمیلی دروس مختلف مخصوصاً درس هایی که ضعیف می باشید .یا نیاز
به کار بیشتري دارید را در برنامه تابستان خود داشته باشید .
– در تابستان شبانه روز 6 ساعت مطالعه را فراموش نکنید .
– دانش آموزان پایه دوم و سوم باید برنامه ریزي خاصی در تعطیلات داشته باشند تا بتوانند خود را براي
امتحان کنکور آماده سازند .
17
انتخاب رشته و حساسیت آن
انتخاب رشته تحصیلی در کنار ازدواج مهمترین تصمیم گیري زندگی است .
مسیر زندگی شغلی و اقتصادي و اجتماعی فرد با انتخاب رشته تحصیلی نیز انتخاب می گردد . چنین مسئولیت
مهمی در سال اول متوسطه عمومی به عهده دانش آموز گذاشته شده است مسلماً دانش آموز به تنهایی از عهده
چنین مسئولیت مهمی بر نمی آید و بر والدین ، مشاورین و سایر اولیاء مدرسه است که وي را در این امر مهم
کمک نمایند . دانش آموز نیز با پیش بینی نیازهاي آینده جامعه و علاقه خود به سمت یکی از رشته ها متمایل
گردد و منابع معرفی آن رشته و دروس مورد نیاز آن رشته را به دقت مورد مطالعه قرار دهد . همچنین لازم
است توانایی هاي خود را بشناسند و متناسب با توانایی ها رشته مورد نظر را انتخاب کند و از آرمان گرایی و
بلند پروازي هاي فاقد پشتوانه جداً خود داري نماید .
18
استفاده درست از مدرسه و عوامل مدرسه در جهت پیشرفت درسی و تولید محیط نشاط آور و شاد
– در مدرسه عوامل مختلف وجود دارند که هدف همه آنان فراهم نمودن زمینه و محیط آرام و نشاط آور براي
رشد همه جانبه دانش آموز به لحاظ تربیتی و آموزشی است پس بهتر است با وظایف تک تک آنها شویم و به
بهترین نحواز وجود آنها بهره ببریم .
– یکی از این عوامل مدیر مدرسه است که دانش آموز می تواند مشکلاتی که به سیاستهاي و روش هاي کلی
مدرسه و برنامه هاي درسی مربوط می شود ، با مدیر در میان گذارد .
– ناظم یا معاون مدرسه : براي رفع مشکلات و مزاحمت هاي احتمالی که برخی از همکلاسیها یا … در کلاس ،
مدرسه یا خارج از مدرسه براي شما ایجاد می کنند ، به ناظم یا معاون مدرسه ، مراجعه و از او راهنمایی
بخواهید .
– اگر براي درك برخی مطالب و موضوع هاي درس خاصی ، مشکل داشتید ، با معلم و استاد آن درس صحبت
کنید و از او راهنمایی بخواهید .
– مشاور : مشکلات و مسائلی که درباره انتخاب رشته ، گرایشها ، شغل آینده ، برنامه ریزي درسی و مطالعاتی
، مشکلات خانوادگی ، روحی و عاطفی و … دارید با مشاور مدرسه در میان بگذارید و از او راهنمایی بخواهید
و این نکته را بدانید که مشاور امین صحبت هاي شماست .
– مربی تربیتی : مشکلات و مسائل خانوادگی ، دینی و عقیدتی را با مربی امور تربیتی در میان بگذارید
– مربی بهداشت : مشکلات شنوایی ، بینایی و ناراحتی هاي جسمی و روحی خود را با مربی بهداشت یا پزشک
در میان بگذارید و ار او راهنمایی بخواهید .
– مشاور پایه : مشکلات و مسائل مربوط به کارنامه ، واحدهاي درسی ، نمره ها ، تعداد واحدهاي انتخابی و …
را با مشاور پایه در میان بگذارید .
– سرایدار : از او براي تمیز نگاه داشتن محیط مدرسه و کلاس ها در جهت داشتن مدرسه اي تمیز و نشاط آور
کمک بطلبیم .
– والدین : در ضمن از راهنمایی و کمک هاي فکري والدین خود در تمام امور غافل نباشید . رضایت و موافقت
آنان در هر کاري ، راهگشاي کارهاي شماست .
19
داشتن 4 عامل مهم رسیدن به رشد همه جانبه در زندگی :
داشته باشیم . انسان بی « هدف » – در تمام امور زندگی به خصوص در زمینه تحصیل و مدرسه باید براي خود
هدف همیشه مضطرب و سردر گم است .
صحیح و درستی داشته باشیم تا بتوانیم از امکانات موجود به بهترین « برنامه ریزي » – براي رسیدن به هدف باید
نحو استفاده کنیم و از بیراهه رفتن و دوباره کاري جلوگیري نمائیم .
اي قوي داشته باشیم تا « انگیزه » – براي اینکه در زندگی هدف داشته باشیم و براي آن برنامه ریزي کنیم باید
بتوانیم قدم اول را برداریم .
داشته باشیم تا بتوانیم هدف خود را از امري ذهنی تبدیل به « پشتکار » – براي عملی کردن عوامل فوق باید
واقعیت کنیم و بتوانیم براساس برنامه ریزي که کردیم عمل نماییم .
20
برنامه ریزي براي مطالعه :
– داشتن یک برنامه مطالعاتی دقیق و صحیح می تواند ما را در رسیدن به هدفمان در تحصیل و همچنین استفاده
درست از وقت و زمان ، یاري دهد .
– ابتدا باید شناخت درستی از استعدادها ، گرایش ها و توانایی ها و کشش خود داشته باشیم ، تا بتوانم برنامه
واقعی براي خود تهیه کنیم .
– در برنامه همه چیز به صورت متناسب گنجانده شود ( مطالعه – استراحت – تفریح – خواب … )
– برنامه مطالعاتی زیاد خشک و بی روح نباشد .
– درس هایی که ضعیف هستید بیشتر در برنامه گنجانده شود .
– از خواندن دروسی که به لحاظ محتوایی مشابهت دارند در ساعات پشت سرهم خود داري نمایید .
1 مطالعه 10 تا 15 دقیقه استراحت نمائید . / – بعد از هر 30
– حتی الامکان به برنامه و اجراي آن پایبند باشید .
در جهت بهتر عملی شدن برنامه خود سعی کنید کارها و برنامه هاي اضافی را حذف یا لااقل کم نمائید ( تماشاي
تلویزیون معاشرت با دوستان و غیره ….)
– تعداد ساعات هفته را غیراز ساعاتی که در مدرسه حضور دارید یا خواب هستید ( بهتر است خواب شما از
ساعت 11 شب تا 6 صبح باشد ) محاسبه نمائید سپس کارهاي جنبی مثل خوردن شام ، تماشاي تلویزیون ،
استراحت هاي یک ساعته بعد از تعطیلی از مدرسه و غیره را از کل ساعات بدست آمده کسر نمائید هر چند
ساعت که باقی ماند بین تعداد دروس خود تقسیم نمائید و پیش بینی کنید از این تعداد ساعات چه مدت آن به
هر درس اختصاص داده می شود ( سعی کنید به دروس ضعیف زمان بیشتري اختصاص دهید ) . سپس وقت
مختص به هر درس را به تعداد جلسات هفتگی تقسیم نمائید و در آخر هفته جمع کنید و ببینید چقدر از وقت
اختصاص داده شده به هر درس عملی شد .
– هر هفته گزارش کار برنامه خود را به مشاور پایه نشان دهید تا شما را در جهت عملی کردن هر چه بهتر
برنامه یاري رساند .
21
نام درس
پیش بینی
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پج شنبه
جمعه
جمع
ملاحظات


انجمن های آشپزی (آشپزخانه)