به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد

آموزش آشپزی

آشپزی / آموزش آشپزی / آموزش پخت تارت بریوش

آموزش پخت تارت بریوش

بسم الله الرحمن الرحیم

موﺍﺩ ﻻﺯﻡ :
ﺍﺭﺩ : 1 پیمانه
کرﻩ : 50 ﮔرﻡ
تخم مرﻍ : 1 عدﺩ
ﻭﺍنیل : 1 قاشق چاﯼ خوﺭﯼ
شیر : 2 قاشق ﻏﺬﺍ خوﺭﯼ
خمیر مایه فوﺭﯼ : 1 قاشق چاﯼ خوﺭﯼ
شکر : 2 قاشق ﻏﺬﺍ خوﺭﯼ
ﺍﺭﺩ مقدﺍﺭﯼ برﺍﯼ نیاﺯ
برﺍﯼ ﺭﻭﯼ تاﺭﺕ :
هلو 1 عدﺩ ﺩﺭشت
بلوبرﯼ مقدﺍﺭﯼ
شکر : 3 قاشق ﻏﺬﺍ خوﺭﯼ
پوﺩﺭ شکر

آموزش پختن تارت بریوش

دستور پخت تارت بریوش :
کرﻩ ﺭﻭ به قطعاﺕ کوچیک خرﺩ کنید با ﺍﺭﺩ ﻭ شکر خوﺏ مخلوﻁ کنید ﻭ بعد شیر خمیر مایه ﻭ ﻭﺍنیل ﻭ تخم
مرﻍ ﺭﻭ ﺍضافه ﻭ هم بزنید . به مدﺕ 10 ﺩقیقه
ﺭﻭﯼ خمیر ﺭﻭ سلفوﻥ بکشید بزﺍﺭید یک جاﯼ ﮔرﻡ تا خمیر ﻭﺭ بیاﺩ ﻭ ﺣﺠمﺶ ﺩﻭ برﺍبر بشه
ﺭﻭﯼ میز کاﺭ مقدﺍﺭﯼ ﺍﺭﺩ بپاشید خمیر ﺭﻭ برﮔرﺩﻭنید ﺭﻭﯼ میز ﻭ ﺭﻭﯼ خمیر ﺭﻭ هم ﺍﺭﺩ بپاشید ﻭ کمی
ﮔرﺩ با ﺩست باﺯ کنید .
خمیر ﺭﻭ ﺩﺍخل قاﻟﺐ برﮔرﺩﻭنید ﻭ یکدست ﺩﺍخل قاﻟﺐ باﺯﺵ کنید .
ﺩﻭباﺭﻩ ﺭﻭﯼ خمیر سلفوﻥ بکشید ﻭ بزﺍﺭید یه نیم ساعت ﺩیگه خمیر ﺍسترﺍﺣت کنه
ﺣاﻻ هلو ها ﺭﻭ باﺭیک قاﭺ کنید ﻭ ﺭﻭﯼ خمیر بچینید ﻭ ﻭسﻂ خمیر ﺭﻭ بلوبرﯼ بریزید
فر ﺭﻭ ﺭﻭﯼ 435 ﺩﺭجه فاﺭنهایت ﺭﻭشن کنید .
خمیر ﺭﻭ بزﺍﺭید ﺩﺍخل فر به مدﺕ 15 ﺩقیقه بعد ﺍﺯ 15 ﺩقیقه قاﻟﺐ ﺭﻭ خاﺭﺝ کنید ﻭ ﺭﻭﯼ میوﻩ ها 3
قاشق شکر بپاشید ﻭ ﺩﻭباﺭﻩ بزﺍﺭید 15 ﺩقیقه ﺩیگه بپزﻩ
تاﺭﺕ ﺭﻭ خاﺭﺝ کنید ﻭ بزﺍﺭید خوﺏ خنک بشه ﻭ بعد ﺭﻭﺵ پوﺩﺭ شکر بپاشید ﻭ با بﺴتنی ﻭﺍنیلی نوﺵ جاﺍﺍﻥ
کنید .
* می توانید هلو ﺭﻭ پوست بگیرید ﻭ یا مثل من با پوست ﺍستفاﺩﻩ کنید .
* ﺍﮔر بلوبرﯼ ندﺍﺭید میتوانید ﺍﺯ هر میوﻩ قرمز ﺭنگ ﺩیگه ﺍﯼ ﺍستفاﺩﻩ کنید در این آموزش پخت تارت  از انگور قرمز استفاده شده است .

طرز پخت تارت بریوش ، منبع : ashpazi.org


انجمن های آشپزی (آشپزخانه)