به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد

آموزش آشپزی

آشپزی / تفریحی و سرگرمی / تعبیر خواب با حرف (و)

تعبیر خواب با حرف (و)

بسم الله الرحمن الرحیم

در این نوشته از ashpazi.org برای شما تعبیر خواب با حرف واو قرار گرفته است .

تعبیر خواب وافور – بافور :

وافور کشیدن در خواب ، نشانه بیزاری از این عمل ناپسند است که باعث می شود بیننده خواب ، هرچه بیشتر از دود و دم فاصله بگیرد و هرگز گرد آن نگردد. دیدن بعضی چیزها در خواب ، بهتر از مشاهده آنها در بیداری است.

تعبیر خواب وان حمام :

دیدن وان حمام در خواب به معنی داشتن زنی است که شما و زندگی شما را در بر می گیرد و به خودتان اختصاص دارد و می توانید در آن آرام بگیرید. اگر در خواب ببینید وان چینی باشکوهی دارید ، زنی بلند همت و با شخصیت نصیب شما می شود. چنانچه ازدواج کرده باشید ، از زنی با این خصوصیات می توانید بهره مند شوید. اگر وان حلبی و قراضه بود زنی بد دهن و هتاک و بی شخصیت و قدر ناشناس و تربیت ناپذیر خواهید گرفت و چنانچه ازدواج کرده باشید ، با چنین زنی برخورد خواهید داشت که خدا عاقبتتان را بخیر کند.

تعبیر خواب وانت :

وانت، زندگی شخصی و خصوصی شماست. اگر در خواب دیدید وانت می رانید و آسوده هستید و مشکلی برای شما وجود ندارد خوب است چون زندگی خصوصی آرامی را اداره خواهید کرد. اگر بار داشته باشید و این بار سنگین یا سبک باشد تجسم از وظایفی است که در زندگی شخصی را عهده گرفته اید یا خواهید گرفت که هم ممکن است سنگین باشد و هم سبک و قابل تحمل. اگر هنگام راندن وانت، چراغ ها روشن و افق روشن بود، آینده شما روشن است و اگر جز این بود، آینده خوب نیست. اگر شما در وانت بودید و دیگری رانندگی می کرد، به وضعی می سید که کسی دیگر باید به شما کمک کند و در زندگی خصوصی شما دخالت نماید.

تعبیر خواب وادی

علت جذام بود. اگر بیند بر تن او وادی پدید آمد و آماسیده بود، دلیل مال است.

اگر وادی اندک است، دلیل که او را کاری زشت پدید آید.

تعبیر خواب واشه :

محمدبن سیرین گوید: دیدن واشه درخواب چون مطیع بود، دلیل که خداوندش منزلت یابد. اگر به خواب بیند واشه داشت و مطیع او بود، دلیل که از بزرگی جاه یابد اگر بیند واشه بپرید و رشته در دست او بماند، دلیل که بزرگیِ او زایل شود. جابرمغربی گوید: اگر بیند واشه او بمرد و بیننده پادشاه است، دلیل که ملکش از دست برود. اگر امیری بیند، دلیل است منزلت او کم شود. اگر توانگر بیند، دلیل که درویش شود اگر درویش بیند فرزندش بمیرد.

محمدبن سیرین گوید: دیدن ویرانی، دلیل گمراهی است. اگر درخواب بیند که جای آبادان را خراب کرد، دلیل است در شغل گمراه شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر درخواب مسجد یا مدرسه یا خانقاه را ویران کرد، دلیل نقصان دین و دنیای او بود.

 

تعبیر خواب واکس
واکس زدن در خواب چه تعبیری دارد :

لوک اویتنهاو می گوید :

واکس زدن : دیگران از شما خوششان خواهد آمد
تعبیر خواب واکسن :
1ـ اگر خواب ببینید کسی به شما واکسن تزریق می کند ، نشانة آن است که فریفتة زیبایی زنی خواهید شد که به احساسات

عاشقانة شما پاسخ منفی خواهد داد . 2ـ اگر خواب ببینید به دیگران واکسن تزریق می کنید ، نشانة آن است که تلاش شما برای به ثمر رساندن کاری به شکست می انجامد . 3ـ اگر دختری خواب ببیند کسی به پای او واکسن تزریق می کند ، نشانة آن است که در اثر خیانت به کسی ، روسیاه خواهد شد .

تعبیر خواب وارث‏ :

دیدن ورثه در خواب

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که چیزى را به ارث مى‏برید، به این معنا است که مشغول انجام کارهاى سختى هستید.

تعبیر خواب واعظ :

خواب دیدن کسی که وعظ و موعظه در خواب می کند .

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب واعظى را ببینید، بیانگر آن است که باید در اعمالتان دقت زیادى داشته باشید. اگر خواب ببینید که با یک واعظ دعوا مى‏گیرید، بیانگر آن است که دچار شکست و ناامیدى مى‏شوید.
برایت مى‏گوید: شنیدن صداى واعظ در خواب، بیانگر درگیرى و نزاع است.

تعبیر خواب والدین  :

تعبیر خواب دیدن والدین چیست ( تعبیر خواب دیدن پدر و مادر در خواب )
1ـ اگر والدین خود را در خواب شادمان ببینید ، علامت آن است که با معاشرینی دلخواه رفت و آمد خواهید داشت  .

. 2ـ اگر بعد از مرگ والدین ، آنها را در خواب ببینید ، نشانة آن است که باید در امور کاری خود بیشتر وقت به خرج بدهید . 3ـ اگر خواب ببینید ، پدر و مادر شما به خانه تان آمده اند ، علامت آن است که در زندگی شما تغییر و تحولاتی مساعد روی خواهد داد . اگر دختری چنین خواب ی ببیند ، نشانة آن است که به زودی ازدواج خواهد کرد و در زندگی سعادتمند خواهد شد . 4ـ اگر والدین خود را رنگ پریده و سیاهپوش به خواب ببینید ، علامت آن است که با نومیدیهای بزرگی در زندگی روبرو خواهید شد . 5ـ اگر والدین خود را سالم و خشنود به خواب ببینید ، نشانة آن است که در شرایط مطلوبی زندگی خواهید کرد ، و در زندگی پیشرفت خواهید کرد . 6ـ اگر والدین خود را بیمار و غمگین به خواب ببینید ، نشانة آن است که به هیچ یک از موهبتهای زندگی دست نخواهید یافت

والی – تعبیر خواب دیدن والی ( حاکم ) :

والى (حاکم)

حضرت دانیال علیه‏ السلام گوید: اگر بیند والى از تخت بیفتاد یا تختش بشکست یا شمشیر وى بستدند یا چهار پاى او به سر درآمد و او را بینداخت این همه، دلیل بر عدالت او است.
محمد بن سیرین گوید: اگر کسى در خواب بیند که دستار سرش با دستار قربوسى والى پیوست، دلیل که بزرگى بر وى پایدار بود .

تعبیر خواب وبا ( تعبیر خواب اینکه در جایی وبا آمده ) :

بیتون مى‏گوید: مبتلا شدن به بیمارى وبا در خواب، نشانه‏ى بیمارى و ناامیدى است.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که اعضاى خانواده‏تان به بیمارى وبا مبتلا شده‏اند، نشانه‏ى آن است که درگیر مشکلات فراوانى خواهید شد. اگر در خواب مشاهده کنید که وبا شهرى را به نابودى کشیده، نشانه‏ى آن است که اتفاق ناگوارى در پیش رو دارید .

تعبیر خواب وجد : ( دیدن اینکه حس شور شعف در خواب وجود دارد )

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که به خاطر موضوعى احساس وجد و شعف مى‏کنید، به این معنا است که روزهاى خوشى را سپرى خواهید کرد .

تعبیر خواب وجدان‏ :

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که به خاطر انجام کارى وجدانتان ناراحت است، به این معنا است که قصد دارید کارهاى ناپسندى انجام دهید

تعبیر خواب وحشت ( تعبیر خواب حول و حراس ) :
اگر خواب ببینید به علتی دچار وحشت شده اید ، نشانة‌ آن است که دچار زیان و نومیدی خواهید شد . اگر خواب ببینید دیگران وحشت زده و مضطرب به نظر می رسند ، نشانة‌ آن است که اندوه دوستان شدیداً بر شما تأثیر می گذارد .

بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که دچار وحشت شده‏اید، به این معنا است که ناامید و پریشان خواهید شد.

تعبیر خواب وحوش :

دیدن جانوران وحشی در خواب

اگر کسی وحوش صید کرد یا کسی از وحوش چیزی به وی داد، دلیل منفعت است و دیدن گوشت و پوست ایشان به خواب همین، دلیل بود.

اگر بیند که همه وحوش مطیع او شدند، دلیل که گروهی دراسلام ایشان خلل افتد و مطیع او شوند.

تعبیر خواب وداع :

تعبیر خواب خداحافظی کردن با کسی

تعبیر خواب وداع
1ـ اگر خواب ببینید با شادمانی از مردم خدا حافظی می کنید ، نشانة‌ آن است که در جشنهای دسته جمعی شرکت خواهید کرد . و از دیدار افراد لذت خواهید برد .

اما اگر خواب ببینید از مردم با اندوه جدا می شوید ، دلالت بر آن دارد که زیان خواهید کرد یا به خاطر از دست دادن کسی ، داغدار خواهید شد . 2ـ اگر خواب ببینید کشور خود را بدرود می گویید ، تغبیری این چنین دارد که اقبال به شما پشت کرده است و در حالی که از محبت معشوق بی نصیب مانده اید ، سفر خواهید کرد . 3ـ اگر هنگام وداع در خواب ببینید برای اطرافیان و بچه های خود بوسه می فرستید ، نشانة آن است که به زودی به مسافرتی می روید که در آن سفر هیچ حادثة ناخوشایندی روی نخواهد داد .

بیتون مى‏ گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که با ناراحتى از اطرافیان خود جدا مى‏شوید، به این معنا است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود. اگر در خواب با شادى و خوشحالى خداحافظى مى‏کنید، به این معنا است که اوقات خوشى خواهید داشت

تعبیر خواب ورشکست‏ شدن : تعبیر ورشکستگی در رویا

بیتون مى‏گوید: ورشکست شدن در خواب، نشانه‏ى وقوع اتفاقات ناگوار است .

تعبیر رویای ورق های پاسور :

ورق‏هاى پاسور

بیتون مى‏گوید: دیدن ورق‏هاى پاسور در خواب، بیانگر درگیرى با مشکلات است .

تعبیر خواب ورم ( تورم و برآمدگی ) :

محمد بن سیرین گوید: دیدن ورم برآمدگی تورم نفخ پف کردگی تهبج که به آماس نام نهند درخواب ، مال بود.

اگر بیند که بر تن او آماس پدید آمده بود، دلیل کند که به قدر آن او را مالی حاصل گردد، خاصه چون که در آن آماس ریم بیند، که بسیار بود

، ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که بر تن او آماس بود، چنانکه او را رنج نماید، دلیل که به قدر آن مال حلال یابد. اگر آماس چنان نباشد که بدو رنج نماید، دلیل بر مال حرام کند.

حضرت امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن آماس بر تن، پنج وجه بود. اول: مالش زیاد گردد. دوم: زنی با منفعت خواهد. سوم: پسر آورد. چهارم: حاجتش روا گردد. پنجم: ایمن گردد از غمها. و اگر همه تن خود را آماس بیند، دلیل که این پنج چیز که یاد کردیم او را حاصل گردد.

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که بدنتان ورم کرده است، به این معنا است که سلامتى شما در خطر است. اگر در خواب شخصى را ببینید که بدنش ورم کرده است، به این معنا است که به زودى خبرهایى به گوشتان خواهد رسید .

تعبیر خواب وزغ چیست : ( وزغ در خواب )

اصفهانى گوید: اگر کسى در خواب وزغ داشت، دلیل است که با مردى زاهد صحبت دارد. اگر بیند که وزغ را کشت و گوشت او را خورد، دلیل که زاهدى را شکست دهد. اگر بیند که وزغان بسیار در جایى جمع شدند و فریاد نمودند، دلیل است عذاب حق تعالى بدان موضع رسد. اگر بیند که وزغ او را بگزید، دلیل است که زاهدى مضرت بیند. اگر بیند که وزغى از آب گرفت و بر زمین انداخت، دلیل که با زاهدى ظلم کند.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب وزغ بینید، بیانگر آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود. اگر در خواب وزغى را بکشید، به این معنا است که دچار مشکل خواهید شد.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب صداى وزغى را بشنوید، به این معنا است که اخبارى به گوشتان مى‏رسد. خوردن وزغ در خواب، بیانگر بیمارى است. دیدن وزغ مرده در خواب، بیانگر ضرر و زیان است .

تعبیر خواب با حرف (و) + تعبیر خواب وزغ

تعبیر خواب وزیر :  ( وزیر شدن در خواب )

محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که وزیر پادشاهى بود، دلیل دولت است. اگر آن پادشاه بد بود، تأویلش به خلاف این است. اگر بیند که وزیرى او را کلاه و خلعت داد، دلیل که بر مردم حاکم شود. اگر بیند که وزیر در جاى او آمد، دلیل غم است از قبل پادشاه. اگر با وزیر طعام مى‏خورد، دلیل بزرگى بود. اگر بیند که خانه وزیر بیفتاد یا وزیر بیمار گردید یا پادشاه وزیر را معزول کرد یا اسبش لگد زد یا از ستور بیفتاد یا کارش به سر زد این همه، دلیل بر عزل وزیر است.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن وزارت کردن در خواب، بر چهار وجه است. اول: آن که بیند که چشم او ماه گشته بود. دوم: آن که بیند که چشم او دجله بود.
سوم: آن که بیند که پادشاه کمرى بر میان وى بست. چهارم: آن که بیند که یکى از ائمه نامى بر سر او نهاد این چهار دیدن، دلیل بر وزارت است.
برایت مى‏گوید: دیدن وزیر در خواب، نشانه‏ى رسیدن به اهدافتان مى‏باشد. اگر در خواب ببینید که وزیر هستید، نشانه‏ى آن است که در کارى دچار مشکل مى‏شوید .

تعبیر خواب وساطت‏ : ( وساطت کردن در خواب )

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که براى شخصى وساطت مى‏کنید، بیانگر آن است که رفتار خوبى با اطرافیان دارید.

تعبیر خواب وسمه  :
اگر کسی به خواب بیند که در ملک او وسمه بسیار است، دلیل که به غم و اندوه گرفتار شود.

اگر بیند که وسمه را بکند و بینداخت، دلیل است که از غمها برهد. اگر بیند که وسمه به زن خود داد، دلیل است که از یکدیگر جدا شوند.

تعبیر خواب وسیله نقلیه :
وسیله نقلیه دیدن در خواب یا سوار شدن بر وسیله ی نقلیه

لوک اویتنهاو می گوید :

وسیله نقلیه : خبرهای خوب

تعبیر خواب وصیت‏ نوشتن :

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که مشغول نوشتن وصیت هستید، به این معنا است که دست به کارهاى مهمى مى‏زنید. اگر در خواب مشاهده کنید وصیت ‏نامه‏اى را گم کنید. به این معنا است که قصد دارید تا به شخصى صدمه وارد کنید.

1- اگر خواب ببینید هنگام مرگ شما فرا رسیده است و وصیت خود را می نویسید ، علامت آن است که در امور تجاری معاملاتی مهم انجام خواهید داد .

2ـ اگر خواب ببینید در وصیتی ، حرفهایی بر علیه شما مکتوب شده است ، علامت آن است که با دیگران مشاجرات و اختلافاتی پیدا خواهید کرد .

3ـ اگر خواب ببینید نمی توانید از حقوق خود که در وصیتی قید شده است دفاع کنید ، نشانة آن است که در معرض سخنانی افترا آمیز قرار خواهید گرفت . 4ـ اگر خواب ببینید وصیتنامه ای را گم می کنید ، علامت آن است که در فریب و خیانتی شریک می شوید .

تعبیر خواب وضوء و وضو گرفتن در خواب :

محمد بن سیرین گوید: اگر به خواب بیند که وضوء به آب صافى کرد، دلیل است که مقصودش حاصل شود. اگر آب پلید بود به خلاف این بود.
ابراهیم گوید: اگر بیند که وضوء به آب صافى ساخت، دلیل که از غم‏ها برهد. اگر در ترس بود، ایمن شود. اگر وام‏دار بود، وام بگذارد. اگر بیمار است، شفا یابد.
جابر گوید: اگر بیند که وضوء براى نماز ساخته بود و ناگاه او را حدث پدید آمد، دلیل که در کار خود بیچاره شود.
حضرت امام جعفر صادق علیه ‏السلام می فرمایند: اگر بیند وضوء مى‏ساخت و کسى به وضوء ساختن او نگاه مى‏کرد، دلیل که بیننده به دست او توبه کند.

وضو گرفتن در خواب بسیار نیکو است به خصوص اگر در عالم خواب نیت اقامه نماز داشته باشید. معبران کهن نوشته اند اگر کسی در خواب ببیند که در آب صاف و زلال وضو می سازد از غم و رنج رهایی می یابد. ابن سیرین از ابراهیم اشعث نقل می کند که اگر بیماری در خواب ببیند وضو به نیت نماز می گیرد، از بیماری شفا می یابد و اگر وامداری ببیند از زیر بار دین بیرون می آید اگر در خواب ببینید که وضو می گیرید اما آب کدر و تاریک و گل آلود است خوب نیست چرا که خواب شما می گوید مشکلاتی برای شما پیش می آید و درمانده می شوید. به طور کلی دیدن وضو ساختن در خواب نیکو است.

اگر به خواب بیند که وضو به آب صافی کرد، دلیل است که مقصودش حاصل شود. اگر آب پلید بود به خلاف این بود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که وضوء به آب صافی ساخت، دلیل که از غم هابرهد. اگر در ترس بود، ایمن شود. اگر وامدار بود بگذارد. اگر بیمار است شفا یابد. جابرمغربی گوید: اگر بیند که وضوی نماز ساخته بود و ناگاه او را حدث پدید آمد، دلیل که در کار خود بیچاره شود حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر بیند وضو می ساخت و کسی به وضو ساختنِ او نگاه می کرد، دلیل که بیننده به دست او توبه کند.

تعبیر خواب وطن ( دیدن دیار در خواب ) :

برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که به وطن خود باز مى‏گردید، به این معنا است که روزهاى خوشى در انتظار شما است. ترک کردن وطن در خواب، بیانگر وقوع اتفاقات ناگوار است .

تعبیر خواب وفور و فراوانی نعمت :

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که در جایى قرار گرفته‏اید که پر از نعمت‏هاى فراوان است، به این معنا است که خوشبخت و سعادتمند خواهید بود .

تعبیر خواب وقاحت : ( دیدن کسی که در خواب وقیحانه صحبت می کند )

برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که با وقاحت با کسى صحبت مى‏کنید، بیانگر آن است که باید در اعمال خود دقت بیشترى داشته باشید

تعبیر خواب وفاداری :

لوک اویتنهاو می گوید :

وفاداری : شما به خوشبختی خواهید رسید .

تعبیر خواب وکیل :
1- دیدن وکیل به هنگام وکالت در خواب ، دلالت می کند بر دعواهای شدید بین افرادی که بر سر امور دنیوی با هم در گیر شده اید و اینکه دشمنان با ادعاهای نادرست می خواهند ثروت شما را تصاحب کنند .

2ـ اگر خواب ببینید وکیلی در حال دفاع از حقوق شما است ، نشانة آن است که دوستان ، شما را یاری خواهند کرد ، تا از چاهی که در آن افتاده اید بیرون بیایید ، اما همین دوستان ناراحتی خاطر شما را فراهم خواهند ساخت .

جاحظ گوید: اگر در خواب بیند وکیل پادشاه بود و در کار خود منصف بود، دلیل اقبال است. اگر بیند وکیل قاضى است، دلیل همین است. اگر بیند در شغل وکالت منصف نبود تأویلش به خلاف این است.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب وکیلى را مشغول وکالت ببینید، به این معنا است که درگیرى و نزاع بین دوستانتان خواهید داشت. اگر در خواب وکیلى از حقوق شما دفاع کند، به این معنا است که به هنگام نیاز اطرافیان به کمک شما خواهند آمد.
برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که با وکیلى دعوا مى‏گیرید، بیانگر آن است که دچار مشکل خواهید شد. دیدن وکیل مجلس در خواب، نشانه‏ى پیشرفت در کارها مى‏باشد. دیدن وکیل دعاوى در خواب، نشانه‏ى آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏ شود .

تعبیر خواب ولگرد :

لوک اویتنهاو می گوید :

ولگرد : سفری در انتظار شماست
تعبیر خواب بیتون مى‏ گوید: مشاهده‏ى ولگردان در خواب، بیانگر بیمارى است. اگر در خواب مشاهده کنید که ولگرد هستید، به این معنا است که دچار مشکلات فراوانى خواهید شد .

اگر در خواب ببینید ، دیگران نیازمند هستند ، نشانة آن است که به علت عدم توفیق در پیش بردن کارها تحت تأثیر افکار دیگران قرار خواهید گرفت .

تعبیر خواب ویران شدن :
ویران شدن

محمد بن سیرین گوید:

اگر بیند که جایگاه آبادان بیفتاد و خراب شد، دلیل کند که به اهل آن جایگاه، بلا و مصیبت رسد.

تعبیر خواب ویرانه :

بیتون مى‏گوید: اگر در خواب خانه‏ى خود را ویرانه‏اى ببینید، بیانگر آن است که در زمان خوشى‏ها ناگهان دچار شکست و نا امیدى خواهید شد

تعبیر خواب ویرانی :

دیدن ویرانی، گمراهی و ضلالت است ولی از دیدن ویرانی احساسی که در بیننده خواب پدید می آید بیشتر اهمیت دارد. اگر در خواب جایی را ویران ببینید و از دیدن آن به هر که تعلق دارد خوشحال شوید، تعبیر ندارد ولی اگر ویرانی ببینید و اندوهی در شما پدید آید غم و غصه است. ویران کردن نیز چندان بد نیست چون سازدگی است و تازه باید دید کجا و چه چیز را ویران می کنید.

محمدبن سیرین گوید: دیدن ویرانی، دلیل گمراهی است. اگر درخواب بیند که جای آبادان را خراب کرد، دلیل است در شغل گمراه شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر درخواب مسجد یا مدرسه یا خانقاه را ویران کرد، دلیل نقصان دین و دنیای او بود (و الله اعلم بالصواب) .

بیتون مى‏ گوید: دیدن ویرانى در خواب، بیانگر مشکلات فراوان است.

ویرانی دیدن ویرانی، گمراهی و ضلالت است ولی از دیدن ویرانی احساسی که در بیننده خواب پدید می آید بیشتر اهمیت دارد. اگر در خواب جایی را ویران ببینید و از دیدن آن به هر که تعلق دارد خوشحال شوید، تعبیر ندارد ولی اگر ویرانی ببینید و اندوهی در شما پدید آید غم و غصه است. ویران کردن نیز چندان بد نیست چون سازدگی است و تازه باید دید کجا و چه چیز را ویران می کنید.

 

 

 

 


انجمن های آشپزی (آشپزخانه)