به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد

آموزش آشپزی

آشپزی / تفریحی و سرگرمی / تعبیر خواب با حرف (ن)

تعبیر خواب با حرف (ن)

بسم الله الرحمن الرحیم

در این نوشته تعبیر خواب با حرف نون گرداوری شده است .

تعبیر خواب نابینا ، فرد نابینا و کور : ( نابینا کردن کسی در خواب )

اگر درخواب بیند نابینا شد، دلیل که در اسلام گمراه است. اگر یک چشم او نابینا شد، دلیل که نیمه ای از دین او برود یا گناه بزرگ کرده باشد

ابراهیم کرمانی گوید : ( اگر نابینا را دست بگرفت و می برد، دلیل که مومن و رحیم بود. اگر بیند چشم کسی را نابینا کرد، دلیل که آن کس را از راه ببرد. )

حضرت امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند : دیدن نابینائی در خواب بر شش وجه است.

اول: درویشی.

دوم: بدحالی.

سوم: غم واندوه.

چهارم: نقصان.

پنجم: مال.

ششم: تباهى دین. قوله تعالى: »صم بکم عمى فهم لا یرجعون« (سوره ی مبارکه بقره، آیه ۱۸)

تعبیر خواب نابینای بینا شده :

اگر نابینا بیند که بینا شده بود، دلیل که از زحمت برهد.

منوچهر مطیعی تهرانی درباره ی تعبیر خواب نابینا گوید :

وقتی در خواب ، خویشتن را نابینا می بینیم و احساس می کنیم کور شده ایم نشان آن است که چیزهائی را نمی خواهیم ببینیم. کاری می کنیم یا کاری قبلا انجام داده ایم که از دیدن بازتاب آن شرم داریم یا انتظار واقعه ای را می کشیم که مشاهده اش ما را می ترساند. در مورد کوری دیگران نیز این نکته صادق است. شخصی که در خواب او را نابینا می بینیم سمبول یا جانشینی است از شخص یا طبقه ای از مردم که فکر می کنیم مصلحت نیست شاهد کارهای ما باشند. کسی که خودش را نابینا ببیند دلیل است که گمراه است و اگر یک چشم او نابینا بود نیم دین او تباه شده این هم می تواند درست باشد و تعریفی است از همان استدلال زیرا کسانی که واقعا مومن نیستند و به دین داری تظاهر می کنند نمی پسندند دیگران ازاین راز آگاه شوند لذا مردم را نابینا می بینند و چون از رسوائی خودشان شرم دارند خویشتن را کور مشاهده می کنند. نابینائی یک چشم گویای خوف و رجا است.

لوک اویتنهاو می گوید :

نابینا : خطر

تعبیر خواب ناخن :
1ـ دیدن ناخن در خواب ، نشانه زحمت بسیار و دستمزد اندک است .

2ـ سوهان کشیدن و تمیز کردن ناخنها در خواب ، نشانة آن است که به کار افتخارآفرینی دست خواهید زد .

3ـ دیدن ناخنهای شکسته در خواب ، نشانة بیمار شدن و شکست خوردن در حرفه ی خود است .

تعبیر خواب نارگیل :

نارگیل برکت و نعمتی است که تحصیل آن به دشواری انجام پذیر است و تجسم ـ دست ما کوتاه و خرما بر نخیل ـ می باشد. نارگیل درسته و با پوست توشه و انبان سفر است و نشان دهنده این که دارنده اش در خواب به سفری دور می رود یا آرزوی سفر به مناطق بعید را دارد. نوشته اند تعداد زیاد نارگیل مال التجاره است که فرضا کامیونی از راهی بس دور آورده باشد. این در صورتی است که بیننده خواب ببیند انبوهی نارگیل درسته دارد. نارگیل پوست کنده نعمت و برکت است به خصوص اگر چربی روغن آن را حس کنید فراخی و وسعت معیشت است. شیر نارگیل نوش است و کامروایی و استغنای مالی. روی هم رفته دیدن نارگیل در خواب خوب است. اگر ببینید نارگیلی بر درخت است و شما می خواهید آن را بکنید پیشنهاد کار پر سودی به شما عرضه می شود و اگر کندید این سود عایدتان می شود.

تعبیر خواب نارنج :

در تقسیم بندی خاصی که معبران دارند گل ها و میوه های پاییزی یا زرد رنگ را معمولا خوب نمی دانند مگر در مواردی استثنایی. از حضرت دانیال نبی علیه السلام نقل شده که اگر چه نارنج زرد است و نباید میوه خوبی باشد اما بوی خوش دارد و از جمله میوه های بهشت است لاجرم دیدن آن به تاویل نیکو بود در خواب نامه های غربی نیز انواع مرکبات و نارنج را خوب دانسته و از میوه هایی قلمداد کرده اند که ارباب انواع از ماورای دنیای محسوسات ما و از بهشت به زمین آورده و در اختیار انسان خاکی قرار داده اند. از حضرت امام صادق علیه السلام نیز روایت می کنند که نارنج دوست خوب و منفعت است در این صورت از نظر آن امام که استاد علم تعبیر بودند نارنج میوه خوبی است. ابن سیرین می گوید تعداد اندک نارنج فرزند است و تعداد زیاد و انبوه نارنج مال و نعمت و خود او از ابراهیم نقل می کند که هر کس در خواب نارنج به خروار داشت مال تمام حاصل کند. مولف نفایس الفنون هم نوشته است که نارنج نام نیک است. به هر حال دیدن نارنج در خواب خوب است ولی اگر نارنج را بشکافیم و ترشی آن را بچشیم غم و غصه و اندوه است.

نارنج در تعبیر خواب حضرت دانیال نبی

حضرت دانیال گوید: اگر چه نارنج زرد است اما بوی خوش دارد و از میوه های بهشت است، لاجرم دیدن آن در خواب به تاویل نیکو بود. محمدبن سیرین گوید: اگر بیند نارنج داشت از یکی تا سه عدد، دلیل فرزند بود. اگر بیشتر بیند، دلیل مال بود و نعمت. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند نارنج به خروار داشت، دلیل که مال حاصل کند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن نارنج درخواب چهاروجه است. اول: دوست. دوم: منازعت. سوم: فرزند. چهارم: منفعت.

تعبیر خواب ناشناس :
تعبیر رویای دیدن فردی ناشناس در خواب ناشناس

لوک اویتنهاو می گوید :

ناشناس : شما با افراد جالبی آشنا خواهید شد
تعبیر خواب ناشنوا
1ـ اگر در خواب احساس کنید با فرد ناشنوایی گفتگو می کنید ، علامت آن است که تغییراتی در زندگی شما رخ می دهد و مقامی بالاتر به شما پیشنهاد خواهد شد .

2ـ اگر در خواب احساس کنید صدایی نمی شنوید ، نشانة آن است که ناعادلانه مورد آزار و اذیت قرار خواهید گرفت .

تعبیر خواب ناف

ناف مجرای تغذیه جنین است و جنین تا در شکم مادر است از آن راه به مدد خون مادر غذا می خورد لیکن چون به دنیا آمد آن مسیر بسته می شود و نوزاد لاجرم از دهان خود برای سیر کردن شکم سود می برد لذا در خواب های ما ناف تعبیر خواب آکا – معیشت ماست و چیز یا کاری است که به کمک آن خود و خانواده را معاش می رسانیم. اگر در خواب ببینید ناف شما متورم و بزرگ شده معاش شما گسترده و فراخ می شود و رزق و روزی بیشتری می یابید و چنانچه ببینید لاغر و فرو رفته شده از نظر تامین معاش دچار مضیقه و تنگی می شوید. معبران غربی ناف را با مسائل جنسی ارتباط داده اند که معقول به نظر نمی رسد زیرا ناف نقشی در روابط احساسی و عاطفی و طبیعی و در تولد نمی تواند داشته باشد. اگر در خواب ببینید دو ناف دارید تعبیر خواب آکا – درآمد دیگری پیدا می کنید و اگر ببینید شکم شما صاف است و ناف ندارید در کار و حرفه ای که دارید به بن بست می رسید. دیدن ناف دیگری تعبیر ی ندارد.

تعبیر خواب ناقوس

ناقوس در خواب دیدار و برخورد در آینده است با مردی پر سر و صدا و در عین حال پر مهابت. او کسی است که به ظاهر آرام به نظر می رسد اما چنانچه خشمگین شود و به خروش آید جنجال می آفریند. دیدن ناقوس برخورد با چنین آدمی است اما اگر در خواب دیدید که خودتان ناقوس را به صدا در آورده اید خود شما جنجال و هیاهو ایجاد می کنید و از زشت یا زیبا عملی مرتکب می شوید که اثر آن تا دوردست می رسد و همه از آن مطلع و آگاه می شوند و نظرهای به سوی شما که بیننده خواب و به صدا در آوردنده ناقوس هستید برمی گردد. اگر صدای ناقوس را شنیدید خبری از یک واقعه مهم می شنوید. واقعه ای که جنبه مخصوصی ندارد و همه را شامل می شود.

تعبیر خواب با حرف (ن)

دیدن ناقوس درخواب ، دلیل بر مردی منافق بود. اگر ناقوس می زد، دلیل که با مردی منافق نشیند و سخن دروغ گوید. اگر ناقوس شکست، دلیل که از دروغ توبه کند. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام درباره ی دیدن ناقوس در رویا می فرمایند: دیدن ناقوس درخواب بر سه وجه است. اول: دروغ گفتن. دوم: منافقی. سوم: مهر اهل کفر در دل داشتن.

تعبیر خواب نام گردانیدن :

محمدبن سیرین گوید: دیدن نام گردانیدن، اگر از نام اول بهتر بود، چون محمد و احمد و سعید و صالح و آن چه بدین ها ماند، دلیل خیر بود.

اگر از نام او بدتر بود، دلیل فساد است. حضرت امام جعفر صادق فرماید: نام نیکو با کُنْیَت شنیدن در خواب چون ابوالخیر و ابوالفضل و ابوسعید و مانند این، دلیل خیر و صلاح بود و آن چه به خلاف این ها است، مانند ابوجهل و ابولهب به خواب دیدن و شنیدن، دلیل شر و فساد است.

تعبیر خواب نای : نی زدن و تعبیر خواب

نای زدن درخواب ، دلیل مصیبت بود و شنیدن آن غم است. اگر بیند که نای می زد دلیل که به اندوهی گرفتار شود. ابراهیم کرمانی گوید: دیدن نای زدن درخواب ، دلیل بر مردی بود که مردم را خبر دهد از سخنی که در آن خیر نباشد.

تعبیر خواب نایلون :

تعبیر رویای لباس نایلونی
1ـ اگر خواب ببینید لباسی از جنس نایلون بر تن کرده اید ،

علامت آن است که به خاطر ثبات اخلاقی ، افتخاراتی به شما عطا خواهد شد . اگر خواب ببینید لباسی از جنس نایلون ولی مندرس بر تن کرده اید ، علامت آن است که اگر مراقب رفتار خود نباشید ، دیگران با تهمت و افترا آبروی شما را خواهند برد . 2ـ اگر خواب ببینید در مکالمة خود با دیگران ، واژة نایلون را بکار می برید ، نشانة آن است که به راحتی می توانید یاری موافق ، برای خود انتخاب کنید . 3ـ اگرخواب ببینید دست و پایتان چون نایلون کش می آید ، نشانة آن است که در اظهار عشق خود به دیگری با دروغ و نیرنگ پیش می روید . 4ـ دیدن اجناس نایلونی در خواب ، نشانة آن است که برخی کارها پنهانی انجام خواهد شد ، و دوستان قادر به درک شما نخواهند بود .

تعبیر خواب نامه :

نامه به هر حال حامل پیغام و خبر و سلام است چه در بیداری و چه در خواب ولی در خواب واکنش شما که بیننده خواب هستید نسبت به دریافت آن و مطالبی که در نامه نوشته شده تعبیر را متفاوت می کند. اگر در خواب نامه ای دریافت داشتید و از دریافت آن مسرور و خوشحال شدید در روزهای آینده یک شادی برای شما می رسد و به موفقیت می رسید یا به دیدار دوستی عزیز توفیق می یابید یا بالاخره مهمانی دوست داشتنی و گرامی برایتان می رسد. چنان چه در خواب ببینید نامه ای به دوستان می نویسید امیدی در شما ایجاد می شود و حالت انتظار در شما پیدا خواهد شد. اگر دیدید نامه ای اداری می نویسید و از نوشتن آن خوشحال هستید، گره ای از کارهایتان باز می شود و چنان چه نژند (اندوهگین) باشید مشکلی برایتان پیش می آید.

تعبیر خواب نامه ی سر به مهر :

محمدبن سیرین گوید: اگر به خواب بیندکه نامه سر به مهر داشت، دلیل است سخنی پوشیده بشنود. اگر نامه را گشاده بیند، دلیل که سخنی فاش شنود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر درخواب بیند نامه سر به مهر داشت، دلیل است خبری به وی رسد. اگر بیند که نامه را بگشاد، دلیل است بی غم شود. اگر بیند مهر از نامه برداشت و بخواند، دلیل عز و جاه است وقتی که بیننده خواب امی بود و نیز گویند که آخر عمر او بود. جابرمغربی گوید: اگر درخواب بیند که پادشاه نامه به وی داد و در آن سخنان خوش نوشته است، دلیل راحت و خرمی است. اگر سخنان ناخوش  بود، دلیل ترس و بیم بود. اگر بیند شیخی یا زاهدی نامه به وی داد، دلیل که آن زاهد یا شیخ او را پندی دهد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر درنامه سخنِِ خیر نوشته بود. دلیل است حاجتش روا شود. اگر در آن سخن شر نوشته بود، دلیل است کارش برنیاید.

تعبیر خواب نان : ( دیدن یک تکه نان در خواب ، خوردن نان در خواب )

دیدن نان در خواب خوب است و نعمت و برکت تعبیر می شود. دیدن و خوردن نان تازه فراخی روزی است ولی اگر در خواب ببینید نان خشک می خورید گرفتار تنگی معاش می شوید. نان گرم و تازه عیش و خوشی و لذت است. اگر کسی نان به شما داد نعمت می رساند و خدمت می کند اما نوع و کیفیت نان چگونگی خدمت و محبت او را تعیین می نماید. اگر نان تازه است خوب است. نان گندم نیز خوب است به شرطی که تازه باشد و نان جو تنگ نظری و بی رغبتی دهنده نان را بازگو می کند. اگر نانی را که دوست دارید از جلوی شما بر دارند یا از دستتان قاپ بزنند و بگیرند حق شما را سلب می نمایند.

دیدن نانهای پاکیزه درخواب ، دلیل خرمی است. اگر ناخوش بیند، دلیل بر عیش ناخوش بود. اگر نان خرید و به خانه برد، دلیل بر روزی حلال است و زیادتی مال. اگر نان به کسی داد، دلیل که راحتی به وی رساند. حضرت دانیال گوید: اگر دو سه نان یافت، دلیل آن که از غم برهد. اگر نان نتوانست خوردن، دلیل که اجلش نزدیک بود. اگر نان بسیار داشت و نخورد، دلیل که غمی به وی رسد. ابراهیم کرمانی گوید: دیدن نان گرم به خواب عیش و نعمت است و دیدن نان خشک وبه خلاف این است و خوردن نان سبوس به خواب ، دلیل قحط بود. جابر مغربی گوید: دیدن  نان کاروس به خواب دلیل بر تنگی عیش بود و پرهیزکاری و نان جوین، دلیل زهد و ورع بود و نان برنج، دلیل بر بستگی کار است و نان عدس و باقلا و نخود، دلیل غم و تنگ دستی بود. اگر سلطان بیند یک نان داشت، دلیل که ملکش زیاده شود و تاویلش به خواب از ده درم تا هزار درم به قدر و قیمت نان است و گویند دیدن هیچ چیز درخواب بهتر از نان نباشد و دیدن نان پختن به خواب ، دلیل بر قلیل کردن معیشت است. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن نان در خواب چهاروجه است. اول: عیش خوش. دوم: مال حلال. سوم: ولایت. چهارم: خیر و برکت.

تعبیر خواب نانخواه

اگرنانخواه داشت، دلیل غم است. اگر بیند که نانخواه بینداخت یا به کسی داد، دلیل است از غم رهائی یابد.

2ـ اگر در خواب ببینید ، دیگران نیازمند هستند ، نشانة آن است که به علت عدم توفیق در پیش بردن کارها تحت تأثیر افکار دیگران قرار خواهید گرفت .

تعبیر خواب ناطف

اگر بیند ناطف داشت، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند و به درویشان دهد. جابرمغربی گوید: دیدن ناطف عسل به خواب ، دلیل مال و نعمت بود و ناطف دوشاب، دلیل بر منفعت اندک است. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن ناطف به خواب بر سه وجه است. اول: سخن شیرین. دوم: مال حلال. سوم: معیشت.

2ـ اگر در خواب ببینید ، دیگران نیازمند هستند ، نشانة آن است که به علت عدم توفیق در پیش بردن کارها تحت تأثیر افکار دیگران قرار خواهید گرفت .

تعبیر خواب نبات

نبات شیرین است و حکم قند را در تعبیر دارد و نعمت و معیشت است و مال و پول به خصوص اگر کاسه نبات در خواب ببیند و بلورهای نبات که روی هم انباشته و به هم چسبیده انباشتگی پول را نشان می دهد و در خواب دیدنش نیکو است.

تعبیر خواب نبات جلاب

دیدن نبات جلاب به خواب پنج وجه است. اول: سخن خوش. دوم: بوسه دادن، سوم: مال. چهارم: فرزند. پنجم: دوست.

2ـ اگر در خواب ببینید ، دیگران نیازمند هستند ، نشانة آن است که به علت عدم توفیق در پیش بردن کارها تحت تأثیر افکار دیگران قرار خواهید گرفت .

تعبیر خواب نبرد – جنگ
نبرد

1ـ اگر خواب ببنیید در نبردی شرکت دارید ، علامت آن است که به همکاران خود برخوردی نامطلوب خواهید داشت و خطر دادخواهی در دادگاه شما را تهدید می کند .

 

2ـ مشاهدة نبرد دیگران در خواب ، علامت آن است که پول خود را هدر می دهید . اگر زنی چنین خواب ی ببیند ، نشانة آن است که باید تهمت و غیبت دیگران بترسید .

3ـ اگر دختری نامزد خود را در حال نبرد به خواب ببیند ، نشانة آن است که نامزد او فردی نالایق است .

4ـ اگر خواب ببینید در نبردی شکست خورده اید ، نشانة آن است که حق مالکیتی را از دست می دهید .

5ـ اگر خواب ببینید به هنگام نبرد ضربه ای به دشمن می زنید ، علامت آن است که علی رغم مخالفتهای موجود با شهامت و استقامت در کسب ثروت و افتخار موفق می شوید .

6ـ اگر خواب ببینید دو مرد با هم در حال نبرد هستند ، نشانةآن است که در حرفة خود نگرانی و سردرگمی بسیار خواهید داشت . اما سود اندکی به دست می آورید .

7ـ اگر خواب ببینید که در راه خانه سیاهان با تیغ به شما حمله می کنند ، نشانةآن است که از شغل خود نومید می شوید و با زیردستان خود دچار اختلاف می گردید . در خانواده نیز روابط نامطلوبی حکم فرما خواهد شد .

8ـ اگر خواب ببینید با سیاه پوستان در نبرد هستید ، نشانة آن است که سیاه پوستان با پستی و حقارت شما را آزاد می دهند .

تعبیر خواب نجار

خانم اتیانوس می گفت نجار در خواب رئیس صندوق است و کسی است که می دهد و می گیرد. او این توصیف را از این جهت می کرد که نجار اره و تیشه می کند و ذرات چوب را گاهی به طرف مقابل می پاشد و گاهی به سوی خود می کشد. نجار، در خواب های ما مردی است یا زنی است مصلح که هر چیز را به جای خود می شناسد و با هر کس می داند چگونه رفتار کند و در و تخته را در واقع با هم جور می کند. چنانچه در خواب ببینید که خودتان نجاری می کنید موردی پیش می آید که به اصلاح امور می پردازید

تعبیر خواب نحاس

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که نحاسی می نمود، دلیل است دورغ بسیار گوید.

تعبیر خواب نخ
1ـ دیدن نخ در خواب ، نشانة آن است که بخت و اقبال آن سوی راههای پرپیچ و خم است .

2ـ دیدن نخهای پاره در خواب ، نشانة آن است که از بی وفایی دوستان متحمل زیانی می شوید .

تعبیر خواب نخل

1ـ دیدن درخت نخل در خواب ، نشانة یافتن موقعیتهای امیدبخش و شادمانی بسیار زیادی است

. 2ـ اگر دختری خواب ببیند از خیابانی می گذرد که دو طرفش پر از درخت نخل است ، علامت آن است که همسری وفادار و خانه دار و لبریز از عشق و محبت خواهد داشت . اما اگر خواب ببیند نخلهای دو طرف خیابان خشکیده اند ، نشانة آن است که اتفاق غم انگیزی ناگهان آرامش او را بر هم خواهد زد .

خرما، محصول نخل که غالبا در جنوب کشور می روید، شیرین و مطبوع است. دیدن نخل در خواب به شرط این که سرسبز و با طراوت باشد ثمر شیرین دارد و باید منتظر پیش آمدهای خوبی باشید. دیدن نخل پژمرده و بی ثمر در خواب را باید نشانه روزهای سخت و ناگوار بدانید که انشاء الله پیش نخواهد آمد .

 

تعبیر خواب نخچیر

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که نخجیر صحرا مطیع او گشتند، دلیل که مهتر قوم شود و گویند که سالار دزدان شود. اگر بیند که خود به صوتر نخجیرات بود، دلیل است بددین بود و توبه باید نمود. جابرمغربی گوید: اگر به خواب بیند که نخجیران را به دام یا تله می گرفت، دلیل که به حیله مال از مردم بیابانی بستاند اگر بیند که نخجیران با وی سخن گفتند و مطیع او شدند، دلیل که مقرب پادشاه شود.

تعبیر خواب نخود

معبران نوشته اند که نخود چه خشک باشد و چه تر، نشان غم و اندوه است و اگر با گوشت پخته خورده شود بهتر است.

دیدن نخود به خواب تر و خشک، دلیل غم است. اگر بیند که نخود به گوشت پخته می خورد غم کمتر بود.

تعبیر خواب نذری

غذا نعمت و خیرو برکت و روزی است ولی نوع و رنگ و طعم و مزه و مکان صرف آن در تعبیر تاثیر مثبت و منفی می گذاردلیکن از آنجا که نذر کردن و نذری دادن احسان در راه خداست دیدن و گرفتن نذری در خواب خیر و برکت است نیکی کردن درخواب ، دلیل بزرگواری است در دنیا و رستگاری از عذاب آخرت.

تعبیر خواب نذری دادن

نذری دادن در خواب نشانه احسان و نیکی کردن است و نیکی کردن درخواب ، دلیل بزرگواری است در دنیا و رستگاری از عذاب آخرت.

آگر در خواب دید نذر خود را به مشرک وناصالح ادا می کند نشان از این است مقداری از مال خود را تباه می کند

تعبیر خواب نردبان

اگر در خواب ببینید که از نردبان بالا می روید، خوب است و خواب شما می گوید در کار پیشرفت می کنید و ارتقاء می یابید. اما پایین آمدن از نردبان خوب نیست چون تاویلی است از سقوط و نزول و تنزل شان و مقام. اگر نردبان از آهن باشد نشان استحکام کارهای شماست و اگر نردبان از چوب باشد تزلزل و سستی را خبر می دهد. اگر از نردبانی بالا می روید که تا بی نهایت ادامه دارد و در خواب ندانید سر آن کجاست خوب نیست چون همان طور که در پرواز هم گرفته شده رفتن بدون بازگشت تا اعماق آسمان به مرگ تعبیر شده است.

محمدبن سیرین گوید: اگر بر نردبان از گل و خشت می رفت، دلیل صلاح کار او است. اگر چوبین بود، دلیل ضعف دین است. اگر از سنگ وآهن بود، دلیل که بیننده قوت بیابد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که از نردبانی بالا رفت، دلیل بزرگی و منفعت بود. اگر بیند که از نردبان به زیر آمد، به خلاف این است. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن نردبان به خواب مردم مصلح را، دلیل ظفر بود بر دشمن و فاسق را دلیل منافقی بود.

تعبیر خواب نرگس

نرگس، ظرافت و لطافت و ذوق و شعر و دوستی و عشق است چه مرد در خواب ببیند و چه زن. بوی گل نرگس از عطرهای بهشتی است و چنانچه در خواب احساس کنید بوی نرگس به مشامتان می رسد میمون و مبارک است چون می گویند نسیم بهشتی بوی نرگس و مریم همراه می آورد. نوشته اند اگر زنی در خواب ببیند نرگس تازه دارد، صاحب دختری جمال می شود و اگر شوهر ندارد با مردی دلخواه ازدواج می کند. نرگس، گلی است بسیار ظریف و لطیف و پرپر کردن و پژمردن آن در خواب خوب نیست. اگر کسی ببیند گل نرگس پژمرده ای در گلدان دارد بیمار می شود و چنانچه زنی ببیند گل نرگس می چیند و از زمین جدا می کند خوب نیست چون نوشته اند که نشان جدایی بین زن و شوهر است.

حضرت دانیال گوید: دیدن نرگس به خواب ، دلیل بر مردی لطیف است. اگر زنی بیند که نرگس تازه داشت، دلیل که او را دختری آید صاحب جمال. اگر شوهر ندارد شوهر کند. اگر درخواب بیند که نرگس را از زمین برکند، دلیل که آن زن را طلاق دهد یا فرزندش بمیرد. اگر زنی بیند که نرگس را شوهر داد. دلیل که از وی جدا شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن نرگس در خواب سه وجه است. اول: مردی لطیف. دوم: فرزند. سوم: دوستی ثابت قدم.

تعبیر خواب نرد باختن

نردباختن در خواب ، دلیل بر کاری باطل است. اگر بیند که نرد باخت و ببرد، دلیل که بر خصم غالب شود. اگر نبرد تاویل به خلاف است.

تعبیر خواب نسرین

دیدن نسرین به خواب ، دلیل راحت بود و گویند، دلیل فرزند است. .

اگر بیند کسی دسته نسرین به وی داد، دلیل که میان ایشان گفتگو باشد یا شود

تعبیر خواب نسیم
1ـ اگر در خواب احساس کنید که نسیمی ملایم می وزد ،

علامت آن است که برای رسیدن به هدف مورد علاقه ثروت خود را فدا می سازید . 2ـ اگر دختری احساس کند از وزش نسیم و نجوای آن با شاخ و برگ درختان غمگین شده است ، علامت آن است که در اثر غیبت اجباری نامزد خود ، دورانی سخت را سپری خواهد کرد .

تعبیر خواب نشاسته

نشاسته ماده ای است که از گندم می گیرند و دیدنش در خواب نیکو است و خیر و برکت تعبیر می شود. اگر در خواب ببینید که غذایی از نشاسته می خورید به نعمت می رسید و چنانچه ببینید خودتان نشاسته درست می کنید کاری انجام می دهید که در آن برکت است.

اگر درخواب بیند که نشاسته می خورد، دلیل غم است و گویند که بیمار شود. اگر بیند که نشاسته را حلوا نمود و خورد، دلیل منفعت است. اگر بیند که از گندم نشاسته نمود، دلیل که به کسب خود نعمتی حاصل کند.

تعبیر خواب نشاط – شادی
اگر خواب ببینید شادمان هستید یا با فرد شادی صحبت می کنید ، نشانة آن است که وقایع دلپذیر شما را خرسند خواهد ساخت و کارها با سود همراه خواهد بود .

اگر بیند کسی دسته نسرین به وی داد، دلیل که میان ایشان گفتگو باشد یا شود

تعبیر خواب نشان خانوادگی
دیدن نشان خانوادگی در خواب علامت آن است که هرگز مقام و عنوانی به چنگ نمی آورید .

اگر بیند کسی دسته نسرین به وی داد، دلیل که میان ایشان گفتگو باشد یا شود

تعبیر خواب نشستن

اگر بیند به زمین مقیم نشسته بود، دلیل است از سفر مال حاصل کند.

اگر بیند که بر زمین خفته بود، همین دلیل است. حضرت امام جعفر صادق فرماید:دیدن نشستن به اسب یا استر یا خر چهار وجه است. اول: بخت. دوم: دولت. سوم: مرتبه. چهارم: فرمانروائی. اگر بیند با مصلحان نشسته بود، دلیل بر صلاح دین او است. اگر بیند که با مفسدان نشسته بود به خلاف این بود.

تعبیر خواب نعره

نعره کشیدن در خواب تعبیر روشن و مشخصی ندارد و بیشتر به خاطر پرخوری و زود خواب یدن است. بسیاری از اشخاص، به خاطر خوردن شام سنگین و نداشتن وقت کافی برای بیدار ماندن، با معده پر می خواب ند و خواب می بینند که بختک روی آنها افتاده و به خاطر رهایی از بختک، نعره می کشند و با وحشت از خواب می پرند. این نوع خواب دیدن را زیاد جدی نگیرید.

تعبیر خواب نعل

نعل، از قدیم ترین ایام، نشان روی آوردن شانس و بخت و اقبال بوده است. بسیاری از اقوام، نعل را به سر در خانه خود می کوبند و آن را خوش و خوب می دانند و نشان اقبال و بخت بیدار. در مورد کوبیدن نعل به سر در خانه افسانه هایی نیز هست که چون از ما نیست در می گذریم و تعریف نمی کنیم. اگر نعل اسبی را در راه بیابید، شانس به شما روی می آورد و اگر نعل خر و استر بیابید به سفر می روید.

تعبیر خواب نعلین

اگر بیند نعلینش پوشیده بود و راه می رفت، دلیل که به سفر رود. اگر دوال نعلین او سوراخ شد، دلیل که در سفر بماند.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر نعلین نو خرید و در پای کرد، دلیل که کنیزکی دوشیزه بخرد و گویند که زنِ معاشر خواهد. اگر در وقت رفتن یک نعلین او بیفتاد، دلیل که از برادر و خواهر جدا شود. اگر نعلین او سوخت، دلیل است زنش بمیرد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن نعلین در خواب سه وجه است. اول: زن. دوم: کنیزک. سوم: سفر.

تعبیر خواب نعناع

1ـ دیدن نعناع در خواب ، نشانة یافتن سرگرمیها و انجام دادن کارهایی دلپذیر است .

2ـ دیدن نعناعِ سبز در مزارع ، علامت شرکت کردن در داستانی عاشقانه است . 3ـ نوشیدن شربت نعناع در خواب ، علامت آن است که از دیدار فرد جالب توجه ای لذت خواهید برد . اگر دختری چنین خواب ی ببیند ، نشانة آن است که به سمت تفریحات گمراه کننده کشیده خواهد شد .

تعبیر خواب نفت

دیدن نفت به خواب ، دلیل زندگانی است. اگر نفت به خود مالید، دلیل که با زنی نابکار جمع شود و نیز گویند چیز حرام خورد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن نفت در خواب سه وجه است. اول: زنی نابکار. دوم: مردی غمار. سوم: مال حرام.

تعبیر خواب نفرین کردن

اگر کسی ظالمی را نفرین کرد، دلیل که بر آن ظالم ظفر آید و بعضیگویند خلاف این است.

ابراهیم کرمانیگوید: اگر درخواب بیند به بیگناهینفرین نمود، دلیل که به بیننده بازگردد و نفرین مردمِ صالح زود اثر کند.

تعبیر خواب نفرین کردن

اگر کسی ظالمی را نفرین کرد، دلیل که بر آن ظالم ظفر آید و بعضیگویند خلاف این است.

ابراهیم کرمانیگوید: اگر درخواب بیند به بیگناهینفرین نمود، دلیل که به بیننده بازگردد و نفرین مردمِ صالح زود اثر کند.

تعبیر خواب نفس – دم
نفس

1ـ اگر خواب ببینید به شخصیکه نفسیمعطر دارد نزدیک میشوید ، دلالت بر آن دارد که رفتار شما مورد ستایش دیگران قرار خواهد گرفت . معامله ایپرسود در انتظار شماست .

 

2ـ اگر نفس بدبویدیگران را در خواب احساس کنید ، دلالت بر آن دارد که بیماریو گمراهیدر انتظارتان است .

3ـ اگر خواب ببینید نفس کسیبند میآید ، دلالت بر آن دارد که به دست آوردن موفقیتیکه حتمیبه نظر میرسید با شکست مواجه خواهد شد .

تعبیر خواب نقاشی کردن

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند که در سقف خانه و دیوار نقاشی میکرد دلیل که به دنیا مغرور گردد.

 

ابراهیم کرمانیگوید: سوداگریو صورتگریدرخواب ، دلیل باطل بود. اگر بیند که دست خود را به خضاب نقاشیمیکرد، دلیل که در کسب خود، خداوند حیله بود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن نقاشیگریدر خواب چهار وجه بود. اول: آرایش دنیا. دوم: کار باطل. سوم: فریب. چهارم: دروغ.

لوک اویتنهاو میگوید :

نقاشی: از امریاحساس رضایت خواهید نمود

نقاشی کردن : شما احترام دیگران را برخواهید انگیخت

دیدن یک نقاش : شما برنامه های جسورانه ای خواهید ریخت .

تعبیر خواب نقره

اگر در سن ازدواج باشید و نقره در خواب ببینید ازدواج می کنید. اگر نقره خام شکل نگرفته ببینید با دختری صاحب جمال ازدواج خواهید کرد و چنانچه ازدواج کرده باشید و نقره در خواب ببینید دارای فرزند دختر می شوید. اگر ببینید باری از نقره دارید تکلیف و وظیفه ای سنگین بر عهده شما محول می گردد. اگر کسی نقره به شما داد یا ظرفی از نقره به شما هدیه کرد ، دوستی شما را راهنمایی و هدایت و دلالت می کند و او خیر شما را می خواهد. اگر ببینید انگشتری از نقره دارید صاحب دختر می شوید و اگر ببینید دگمه های لباس شما از نقره است ، همسرتان دختری می آورد که به او شباهت دارد.

اگر کسی بیند که نقره از دکان می گرفت، دلیل که از شهر خود زن خواهد. اگر بیند که از معدن نقره فرا گرفته، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند. جابرمغربی گوید: اگر یک درم نقره داشت، دلیل که فرزندی آید صاحب جمال. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن نقره در خواب چهار وجه است. اول: زن. دوم: فرزند. سوم: مال. چهارم: معیشت.

تعبیر خواب نقشه – نقشه کشیدن
نقشه

لوک اویتنهاو میگوید :

نقشه : شما خانه ایبنا خواهید کرد و یا خانه خودتان را بنا خواهید نهاد

نقشه ایرا ترسیم کردن : فکرهایخوب در سر دارید

نقشه کارتوگرافی: سفر

 

1ـ اگر خواب ببینید نقشه ایرا مطالعه میکنید ، علامت آن است که امور مأیوس کننده ایگریبانتان را خواهد گرفت . اما به دنبال این امور ، سود کلانینیز به دست خواهید آورد .

2ـ اگر خواب ببینید به دنبال نقشه ایمیگردید ، علامت آن است که در اثر نارضایتیاز محیط پیرامون انرژیتازه ایکسب میکنید و به موقعیتهاییبهتر در زندگیدست مییابید . اگر چنین خواب یببیند ، نشانة آن است که با آرزویپاک خود به حوزة برتریدر زندگیقدم میگذارد .

تعبیر خواب نقصان

اگر بیند که در تن او نقصان بود، دلیل که به قدر آن نقصان مال یابد مگر نقصان زبان که دیدن آن صلاح بود اگر بیند که ازمالِ او چیزینقصان شد، دلیل که متفکر گردد.

1ـ اگر خواب ببینید نقشه ایرا مطالعه میکنید ، علامت آن است که امور مأیوس کننده ایگریبانتان را خواهد گرفت . اما به دنبال این امور ، سود کلانینیز به دست خواهید آورد .

تعبیر خواب نگهبان – پاسدار
دیدن نگهبان در خواب ، علامت آن است که زندگیشما به راحتیاداره میشود . و همواره مدافعان مهربانیپشتیبان شما خواهند بود .

تعبیر خواب نگین

محمدبن سیرین گوید: دیدن نگین درخواب ، دلیل بزرگی بود.

اگر بیند که نگین او بشکست یا ضایع شد، دلیل که مالش نقصان شود یا فرزندش بمیرد. جابرمغربیگوید: اگر مردیبیند که نگین و تاج دارد، دلیل بر ولایت بود و زنان را، دلیل شوهر بود و مردم عامه را، دلیل جاه و بزرگیبود.

 

تعبیر خواب خواندن نماز

تعبیر خواب نماز – نماز خواندن

اگر درخواب بیند که نماز از جانب مشرق میکرد، دلیل که به حج رود و اگر محل ندارد،دلیل که میلش به کیش ترسایان باشد.

اگر بیند که نماز از جانب مغرب کرد، دلیل که میلش به جهودان بود. اگر بیند که نماز از سویشمال کرد، چنانه پشتِ او به جانب قبله بود، دلیل که اسلام را پسِ پُشت اندازد. اگر بیند که نماز سویقبله کرد، دلیل که در راه دین مستقیم گردد.

ابراهیم کرمانیگوید: اگر بیند قومیرا امامت کرد، دلیل که سروریکند. اگر بیند که نماز قطع کرد یا نماز نگذارد یابیوضو نماز کرد دلیل که طالب چیزیبود و نیابد. اگر در مدرسه یا مسجدیبه امامت نماز کرد، دلیل که حاکم آن دیار مطیع او گردد. اگر بیند که در نماز رکوع و سجود تمام کرد، دلیل که کار دنیائیاو برآید.

جابرمغربیگوید: اگر دید به خواب که نماز فریضه پیشین میگذارد دلیل که به حق تعالینزدیک گردد. اگر بیند نماز پیشین میگذاشت، دلیل شادیبود. اگر نماز خفتن بود، دلیل که حاجتش روا گردد. اگر بیند که نماز صبح میکرد، دلیل که به سفر رود. اگر بیند که نماز در باغ کرد، دلیل که توبه کند. اگر بیند که درکعبه نماز گذارد، دلیل که از خلیفه مرداش حاصل گردد. اگر در خواب بیند که به تشهد نشسته بود، دلیل که از غم برهد. اگر بیند که سلام اول به دست چپ داد، دلیل که کارش شوریده گردد. اگر بیند که نماز نشسته میکرد، دلیل که دشمن بر ویظفر یابد و گناه کرده را مدد کند و از وینپذیرد. اگر بیند که درتاریکینماز کرد، دلیل که از غم ها فرج یابد. اگر بیند که به پهلو خفته نماز میکرد، دلیل که بیمار گردد. اگر بیند که نماز جمعه کرد، دلیل که به سفر رود و مال حاصل کند. اگر بیند که در بیت المقدس نماز کرد. دلیل که میراث یابد و روزیبر ویفراخ گردد.

حضرت دانیال گوید: دیدن نماز کردن سه نوع است. اول: فریضه. دوم: سنت. سوم: تطوع. اگر بیند که نماز فریضه میگذارد، دلیل که حق تعالیویرا حج روزیکند. اگر بیند نماز سنت میکند، دلیل که بر مردم شفقت کند. اگر بیند نماز تطوع بگذاشت، دلیل که راستگو بود. اگر به خواب دید در ستور نماز کرد، دلیل که حق تعالیدر کسب او برکت کند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: نماز گذاشتن به خواب بر هفت وجه است. اول: ایمنی. دوم: شادی. سوم: عز وجاه. چهارم: مرتبت. پنجم: رستگاری. ششم: یافتن مراد. هفتم: نقصان. و دیدن رکوع و سجود درخواب بر پنج وجه است. اول: مراد یافتن. دوم: جمعیت. سوم: نصرت. چهارم: ظفر. پنجم: امر حق تعالیبه جایآوردن است. اگر نمازگزار بیند که نماز را تمام کرد، دلیل که دعایاو مقبول بود. اگر بیند تمام نکرد به خلاف این است.

لوک اویتنهاو میگوید :

نماز گزاردن : زندگیشیرین

پیش نماز شدن : خوشبختی

 

یوسف نبیعلیه السلام گوید:

دیدن نماز کردن کار بالا گیرد

دیدن نماز خواندن نزدیکیبه خدا

تعبیر خواب نمایش – شو
نمایش

1ـ اگر دختریخواب ببیند در نمایشینقش ایفا میکند ، علامت آن است که دوستیخوش مشرب از او خواستگاریخواهد کرد ، و بعد از ازدواج عقاید و کارهایمورد علاقة خود را با دقت بیشتر دنبال میکند .

 

2ـ اگر خواب ببینید به موقع برایتماشاینمایش به نمایشگاه نمیرسید ، علامت آن است که ناگاه شادمانیبه زندگیشما راه خواهد یافت .

تعبیر خواب نمایشگاه
نمایشگاه

1ـ اگر خواب ببینید در نمایشگاهیهستید ، علامت آن است که کاریپرمنفعت و دوستانیمطلوب به دست خواهید آورد .

 

2ـ اگر دختریخواب ببیند در نمایشگاه است ، نشانة آن است که شریک زندگیاو مردیشوخ طبع و آرام خواهد بود .

تعبیر خواب نمد

نمد را چون از پشم می بافند و پشم در خواب های ما نعمت و برکت است نمد نیز دیدنش در خواب نیکو است و معبران نمد را به مال حلال تعبیر کرده اند. اگر ببینید لباسی از نمد دارید با زنی ثروتمند ازدواج خواهید کرد و اگر کفشی از نمد داشته باشید، به سفری می روید که سود زیادی از این سفر عایدتان می گردد. اگر ببینید فرشی از نمد دارید، به قناعت و شرافت زندگی خواهید کرد و نزد مردم احترام زیاد خواهید یافت. اگر در خواب ببینید نمدی دارید که سوخته، به مال شما تجاوز می شود و اگر ببینید نمدی را خودتان می سوزانید مال خویش را هدر می دهید.

اگربیند نمد سفید داشت، دلیل بر مال حلال است. اگر سیاه بیند، دلیل که به کسب خود مال حاصل کند. اگر نمدش بسوخت، دلیل که مالش تلف شود.

تعبیر خواب نمک – شوری

دیدن نمک به خواب ، دلیل بر درم سفید است.

اگر بیند نمک سفید داشت، دلیل که درم نقد حاصل کند. اگر بیند نمک خورد، دلیل که زاهد شود و بعضیگویند دیدن نمک به خواب خصومت است.

 

یوسف نبیعلیه السلام گوید:

دیدن نمک سفید خوش بود

تعبیر خواب نمکسو

دیدن نمکسو به خواب ، دلیل بر روزی حلال است، اگر که از گوشت گوسفند فربه بیند، اگر از گوشت لاغر بیند، دلیل زیان است.

تعبیر خواب نو بودن
محمدبن سیرین گوید: هر چیز نو که به خواب بیند، دلیل خیر و برکت است.

اگر بیند نمک سفید داشت، دلیل که درم نقد حاصل کند. اگر بیند نمک خورد، دلیل که زاهد شود و بعضیگویند دیدن نمک به خواب خصومت است.

تعبیر خواب نوحه کردن

دیدن نوحه کردن، دلیل است که خلق آنجا متفرق شوند.

اگر بیند والیآن شهر بمرد و بر وینوحه کردند، دلیل که آن والیمضرت بیند. اگر بیند که نوحه میکرد و فریاد میداشت، دلیل مضرت است.

تعبیر خواب نوشیدن – نوشیدنی
نوشیدن

لوک اویتنهاو میگوید :

نوشیدن

نوشیدن آب : ثروت

در یک لیوان : برملا کردن یک راز

در یک ظرف دیگر : رهایییافتن

نوشیدنیهایدیگر : رضایت

 

1ـ اگر زنیخواب ببیند در حین خندیدن چیزیمینوشد ، علامت آن است که از اموریلذت میبرد که بعدها ممکن است همین امور لذتبخش موجب بیآبروییاو شود .

2ـ اگر خواب ببینید با تمام تلاشیکه میکنید ، نمیتوانید آبیشفاف بنوشید ، علامت آن است که تفننیبه طور غیر مستقیم به شما عرضه میشود که قادر به استفاده از آن نیستید .

تعبیر خواب نوزاد
1ـ دیدن نوزادی تازه متولد شده در خواب ، علامت آن است که بزودیسرگرمیها و شادیهایلذتبخشیتجربه خواهید کرد .

 

2ـ اگر دختریخواب ببیند نوزادیدارد ، نشانة آن است که متهم به افراط در خوشگذرانیهایغیر اخلاقیخواهد شد .

3ـ اگر  خواب ببینید نوزادیمشغول شنا کردن است ، نشانة آن است که موفق میشوید از گرفتاریو سختیجان سالم به در ببرید .

تعبیر خواب نوزادی که حرف می زند و در رویا سخن می گوید :

پرسش : خواب دیدم نوزاد دختری به دنیا آورده بودم که توی گهواره حرف می زد و همه از وجود این بچه متعجب بودند. تفسیر: آنچه در حال انجام آن هستید، چنانچه با دو ویژگی مسئولیت شناسی و تامین شرایط مناسب همراه شود، به نتیجه خواهد رسید و تمام حرف و حدیث ها خاتمه می پذیرد. دوست عزیز، نوزاد نماد دستاورد، و دختر نماد مسئولیت شناسی است. گهواره هم شرایط مناسب را نشان می دهد. این سه نماد بیان می کنند: تلاش شما با تکیه بر مسئولیت شناسی و تامین شرایط به ثمر خواهد نشست. به دنیا آورده بودید نیز همان معنای مادر بودن است که بر پرورش تاکید دارد. بنابراین، دستاورد نیکو در مسیر پرورش متعهدانه و تامین شرایط محقق می شود. اما، نوزاد حرف می زند، یعنی ماهیت ارزشمند خویش را نمود می دهد. جمع نماد عامل محرک وتعجب یعنی انفعال غیر مترقبه است. در حقیقت، تحریکاتی که پیرامون شما وجود دارد و قصد تاثیر گذاری بر شما را دارند، برخلاف انتظارشان با عملکرد موثر شما روبرو شده و گرفتار انفعال و پذیرش وضعیت می گردند. با استواری و نگاهی متوجه به راهتان ادامه دهید و امکانات رسیدن به هدفتان را فراهم کنید. معنی نمادها: مادر پرورش دادن. مادر عامل اصلی پرورش فرزند است. در رویا، مادر نماد پرورش دادن یا رسیدگی و توجه است. نوزاد دستاورد. نوزاد ثمره ازدواج شمرده می شود. در رویا، نماد دستاورد روح افزا است. دختر (فرزند) تعهد. نماد احساس مسئولیت و تعهد فرد در قبال موضوع است. گهواره شرایط مناسب. گهواره جایگاه مطلوبی برای نگهدای از نوزاد فراهم می کند. در رویا، نماد شرایط مناسب است. حرف زدن بروز دادن. حرف زدن موجب بروز ماهیت فرد می شود. در رویا، نماد بروز دادن و افشا کردن است. تعجب انفعال غیرمترقبه. تعجب یعنی بر خلاف مسیر فکری و حرکتی تحت تاثیر قرار گرفتن است. در رویا، تعجب انفعالی غیرمترقبه و پیشبینی نشده را نشان می دهد. جمع (خانواده) برانگیزنده. خانواده در فرد کشش ها و انگیزه ها را ایجاد می کند. در رویا، نماد محرک و عامل برانگیختگی است.

تعبیر خواب نوشتن – نوشته :
حضرتِ دانیال گوید: اگر چیزینوشت و نویسنده بود، دلیل که به حیله مال از مردم بستاند.

 

 

محمدبن سیرین گوید: اگر عالمیبیند که نویسندگیمیکرد، دلیل منفعت بود. اگر شعر و افسانه مینوشت، دلیل است به کار دنیا مشغول شود و آخرت را فرو گذارد. اگر بیند که قرآن یا توحید یا دعوات مینوشت، دلیل خیر و برکت و منفعت بود. اگر در خواب بیند که نامه مهترینوشت، دلیل خیر و منفعت است. اگر صالح بود. اگر فاسق بود، دلیل که توبه کند. اگر به سرخینوشت، دلیل که به عشرت دنیا مشغول شود. اگر به زردینوشت، دلیل بیماریاست. اگر بیند که به سبزینوشت دلیل که نیک نام شود. اگر به زر یا سیم نوشت، دلیل است از پادشاه منفعت یابد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن نویسندگیبه خواب چهاروجه است. اول: خیرو نیکی. دوم: مال و منفعت. سوم: چیزیکه به مکر حاصل کند. چهارم: معزولیاز عمل.

لوک اویتنهاو میگوید :

نوشتن : خبر ، معاملات خوب

تعبیر رویای دست خط ، دست نوشته :

لوک اویتنهاو می گوید :

نوشته زیبا : از شما تعریف خواهد شد

بدخط : غم و غصه

تعبیر خواب نویسنده

حضرتِ دانیال گوید: اگر چیزی نوشت و نویسنده بود، دلیل که به حیله مال از مردم بستاند. محمدبن سیرین گوید: اگر عالمی بیند که نویسندگی می کرد، دلیل منفعت بود. اگر شعر و افسانه می نوشت، دلیل است به کار دنیا مشغول شود و آخرت را فرو گذارد. اگر بیند که قرآن یا توحید یا دعوات می نوشت، دلیل خیر و برکت و منفعت بود. اگر در خواب بیند که نامه مهتری نوشت، دلیل خیر و منفعت است. اگر صالح بود. اگر فاسق بود، دلیل که توبه کند. اگر به سرخی نوشت، دلیل که به عشرت دنیا مشغول شود. اگر به زردی نوشت، دلیل بیماری است. اگر بیند  که به سبزی نوشت دلیل که نیک نام شود. اگر به زر یا سیم نوشت، دلیل است از پادشاه منفعت یابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن نویسندگی به خواب چهاروجه است. اول: خیرو نیکی. دوم: مال و منفعت. سوم: چیزی که به مکر حاصل کند. چهارم: معزولی از عمل.

تعبیر خواب نوشادر

دیدن نوشادر به خواب ، دلیل غم و اندوه است.

تعبیر خواب نهر – رود
نهر

1ـ دیدن نهر در خواب ، نشانة تجارت و سفرهایکوتاه است . اگر خواب ببینید نهر پر از آب است، علامت سختیهایزودگذر است .

 

2ـ دیدن نهر خشکیده در خواب ، علامت نومیدیاست . و اینکه افراد دیگریبه اهداف شما دست خواهند یافت .

تعبیر خواب نهنگ – وال

دیدن نهنگ به خواب . دلیل بر مرد یدزد است. اگر بیند نهنگ او را سوی آب کشید و غرق کرد، دلیل که در آب غرق شود. اگر بیند نهنگ او را بگزید، دلیل که از دشمن مضرت بیند

 

. ابراهیم کرمانیگوید: اگر بیند نهنگ او را فرو برد، دلیل که ماهیاو را هلاک کند. اگر بیند با نهنگ جنگ نمود و بر ویغالب شد، دلیل که بر دشمن ظفر یابد. اگر غالب نشد به خلاف این است ودیدن پوست و گوشت و استخوان او به خواب ، دلیل مضرت است.

1ـ اگر خواب ببینید نهنگیبه یک کشتینزدیک میشود ، علامت آن است که با قبول کردن وظایف متعدد ، ثروتیاز کف میدهید .

2ـ اگر خواب ببینید نهنگیبه کشتینزدیک میشود و ناگاه محو میگردد ، علامت آن است که وظایفیکه به عهده گرفته اید با موفقیت به سرانجام خواهید رساند .

3ـ اگر خواب ببینید نهنگیکشتیرا واژگون میسازد ، علامت آن است که به گرداب مصیبتها خواهید افتاد .

تعبیر خواب نی – نی زدن
نی

حضرتِ دانیال گوید: اگر بیند نیبسیار داشت، دلیل که اندک چیزیبه ویرسد.

 

1ـ شنیدن آواینیدر خواب ، نشانة آن است که در موقعیتیقرار میگیرید که ناچار میشوید از حیثیت خود و یکیاز نزدیکانتان دفاع کنید .

2ـ اگر خواب ببینید نیمینوازید ، نشانة آن است که هر چه پشت سرشما بگویند نمیتوانند به شهرت شما آسیب وارد کنند .

3ـ اگر دختریخواب ببیند نیمینوازد ، نشانة آن است که با سربازیازدواج خواهد کرد .

تعبیر خواب نیزه

اگر کسی بیند با نیزه سلاح دیگر نداشت، دلیل که او را فرزندی آید یا برادری.

اگر بیند با نیزه سلاحهایدیگر داشت، دلیل که حکمش در ولایت ها روان شود. اگر بیند نیزه او بشکست، دلیل که فرزند یا برادرش بمیرد. اگربیند نیزه او را ببردند، دلیل که کارش شوریده شود. اگر بیند نیزه کوتاه در دست داشت، دلیل که او را فرزندیآید. اگر زن ندارد خبریبدو رسد. اگر بیند با نیزه سلاح تمام پوشیده داشت دلیل که جاه و بزرگییابد. اگر بیند پادشاه نیز بدو داد، دلیل که از آن کس بدو چیزیرسد. اگر بیند نیزه در دست داشت و بشکست خاصه به وقت کارزار. دلیل که از دشمن بدو مضرت رسد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن نیزه درخواب بر شش وجه است. اول: عجب. دوم: ولایت. سوم: عمردراز. چهارم: ظفر. پنجم: ریاست. ششم: منفعت.

1ـ اگر خواب ببینید با نیزه ایاز خود دفاع میکنید ، نشانةآن است که در خصوصیترین امور زندگیشما تجسس میکنند تا شما را متهم سازند ، اما شما بعد از جر و بحثهایفراوان بیگناهیخود را اثبات میکنید .

2ـ اگر خواب ببینید نوک نیزه ایدر بدنتان فرو میرود ، علامت آن است که دشمنان موفق میشوند برایتان دردسر فراهم کنند .

3ـ  اگر خواب ببینید دیگران نیزه در دست دارند ، علامت آن است که منافعتان در خطر است .

4ـ دیدن نیزه در خواب ، علامت روبرو شدن با دشمنانیخطرناک و کسب تجارب زیانبار است .

5ـ اگر خواب ببینید نیزه ایشما را زخمیمیکند ، علامت آن است که با قضاوتیغیرمنصفانه خود را به دردسر میاندازید

6ـ دیدن نیزة شکسته در خواب ، نشانة آن است که به چیزهایبه ظاهر غیرقابل نفوذ ، نفوذ خواهید کرد و آرزوهایتان برآورده خواهد شد .

تعبیر خواب نیازمند
نیازمند

1ـ اگر در خواب احساس میکنید فردینیازمندید ، نشانة آن است که دست به معامله ایاحمقانه خواهید زد . و از حال دوستانیکه دور از شما زندگیمیکنند خبرهاییناراحت کننده به دست شما خواهد رسید .

 

2ـ اگر در خواب ببینید ، دیگران نیازمند هستند ، نشانة آن است که به علت عدم توفیق در پیش بردن کارها تحت تأثیر افکار دیگران قرار خواهید گرفت .

تعبیر خواب نیش خوردن از حشرات
نیش خوردن از حشرات

لوک اویتنهاو میگوید :

نیش خوردن از حشرات : دوستتان به شما خیانت خواهد کرد

 

تعبیر خواب نیشکر :

اگر بیند نیشکر بفروخت یا به کسیداد، دلیل که از گفتگو خلاص شود.

 

1ـ اگر خواب ببینید نیشکر در حال رشد کردن است ، نشانة آن است که در کسب ثروت پیشرفت شایانیخواهید داشت .

2ـ دیدن نیشکر بریده در خواب ، نشانة شکست کامل در تمام شئونات زندگیاست .

تعبیر خواب نیمرو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن نیمرو در خواب خوب است و اگر ببینید غذایی از نیمرو می خورید به پول می رسید. هر تخم مرغ که نیمرو شده باشد فرصتی است نیکو که در اختیار شما قرار می گیرد. اگر نیمرو چرب باشد کامروا و شادکام می شوید. اگر ببینید که خودتان نیمرو درست می کنید کاری پر سود انجام می دهید و اگر نیمرو به کسی بدهید سودی به او می رسانید.

 

تعبیر خواب نیکی کردن

نیکی کردن در خواب به کسی

محمدبن سیرین گوید: نیکی کردن درخواب ، دلیل بزرگواری است در دنیا و رستگاری از عذاب آخرت.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند با مردی نیکی کرد و بعد از آن او را خوار داشت، دلیل که درکار ناسپاس بود. اگر بیند نیکی با اهل شرک کرد، دلیل که مال خود را بر کسی صرف کند که نه در دنیا به کار

تعبیر خواب نیل – تعبیر رویای نیلج :

نیل . (اِ) گیاهی است که عصاره ٔ آن را نیله و نیلج گویند و بدان رنگ کنند. برگ نیل را با آب گرم می شویند و کبودگی و کدورت آن دور کنند و آب را نگاه دارند تا همچو گل به تک نشیند پس آب را می ریزند و نیله را خشک کنند، و آن مبرد است و مانع جمیع اورام در ابتدا… (از منتهی الارب ).

حضرت دانیال گوید: دیدن نیل در خواب غم و اندوه است.

اگر بیند نیل داشت، دلیل که اندوهی به وی رسد. اگر بیند نیل او ضایع شد، دلیل که از غم برهد. اگر بیند جامه خود را با نیل رنگ کرد، دلیل مصیبت است. اگر دید نیل خورد دلیل که آفتی به وی رسد.

تعبیر خواب نیلوفر – گل

اگر درخواب نیلوفر را بر جای خود بر درخت بیند، دلیل منفعت است و چون از درخت جدا بیند، دلیل غم است.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند نیلوفر بکند و به غلام داد، دلیل که آن غلام بگریزد. حضرت دانیال گوید: دیدن نیلوفر به خواب دلیل کنیزکی بود که بخرد.

دیدن نیمکت در خواب :
گر خواب ببینید روی نیمکتی نشسته اید ، نشانة آن است که بدهکاران در پرداخت بدهی خود به شما مرددند . اگر خواب ببینید دیگران بر نیمکت نشسته اند ، نشانة آن است که با دوستی که در اثر عدم تفاهم با او قهر کرده اید ، آشتی خواهید کرد .

 


انجمن های آشپزی (آشپزخانه)